Komu może być udzielona pomoc de minimis na działalność upowszechniającą naukę?

Elena Bakalarz

O pomoc de minimis na działalność upowszechniającą naukę może ubiegać się mikro-, mały lub średni przedsiębiorca, w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3), będący podmiotem działającym na rzecz nauki, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy. Pomoc de minimis na działalność upowszechniającą naukę może być udzielona przedsiębiorcom we wszystkich sektorach, z wyjątkiem sektorów i przypadków wskazanych w art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.

Małgorzata Wiśniewska

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>