Od kiedy liczy się okres ochronny majątkowych praw autorskich?

Jan Sulej

Początkowy termin dla obliczenia 70-letniego okresu ochronnego jest wyznaczany przez różne zdarzenia. Regułę stanowi w tym zakresie koniec roku kalendarzowego, w którym twórca dzieła zmarł; gdy dzieło jest utworem współautorskim, okres ten będzie liczony od końca roku kalendarzowego, w którym zmarł ostatni z jego współtwórców. Wyjątkowo za wyznacznik może posłużyć data rozpowszechniania utworu, względnie nawet data jego ustalenia. Problematykę tę szczegółowo reguluje art. 36 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Małgorzata Wiśniewska