Jak wygląda procedura oddłużenia?

Feliks Frąckiewicz

Sądem właściwym do orzekania jest sąd upadłościowy prowadzący postępowanie upadłościowe. O oddłużeniu sąd orzeka na wniosek upadłego, który może być złożony wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości albo w toku postępowania. Umorzenie następuje w formie postanowienia, na które przysługuje zażalanie, zarówno upadłemu jak i wierzycielom, których wierzytelności zostały w całości lub częsci umorzone. Postanowienie może być wydane jedynie w treści postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego.

Paweł Panaś

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>