Zakładanie fundacji krok po kroku

Zakładanie fundacji krok po kroku

Krok pierwszy: akt fundacyjny

Pierwszą czynnością niezbędną do założenia fundacji jest podpisanie aktu fundacyjnego– w formie aktu notarialnego – to jest oświadczenia fundatora o powołaniu fundacji, zawierającego cel fundacji i składniki majątkowe przeznaczone na realizację poszczególnych celów. W praktyce notariusze pobierają za sporządzenie tego aktu opłatę w wys. 100- 400 zł.

Krok drugi: statut

Po sporządzeniu aktu fundacyjnego należy przygotować kolejny dokument, to jest statut fundacji.  Powinien on zawierać następujące informacje:

a.   nazwę i siedzibę fundacji,

b.  majątek fundacji. Dla fundacji, które nie chcą prowadzić dz. gospodarczej, nie został określony próg majątku, przyjmuje się, że jest to 500- 1000 zł. Jeśli zaś fundacja ma zamiar podjąć działalność gospodarczą, to na tę działalność powinno się przeznaczyć minimum 1000 zł, a na działalność statutową nie mniej niż na działalność gospodarczą, czyli również przynajmniej 1000 zł.

c.   cele fundacji,

d.   zasady, formy realizacji działań statutowych,

e. obowiązkowe władze fundacji. Zarząd jest jedynym obowiązkowym organem fundacji, zasadniczo można na nim poprzestać. W statucie musi być określony również wyboru zarządu. Jeśli fundacja chce starać się o status organizacji pożytku publicznego, musi mieć powołany, oprócz zarządu, również organ kontroli wewnętrznej (np. radę fundacji czy   komisję rewizyjną), którego członkowie spełniają określone wymogi (zgodnie z art. 20 ust. 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

f.    sposób reprezentowania fundacji i zaciągania przez nią zobowiązań majątkowych,

g.  informacje „nadprogramowe”, np. dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej przez fundację. 

Krok trzeci: wpisanie fundacji do KRS

Trzecim krokiem ustanawiania fundacji jest zarejestrowanie jej w Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z obowiązującą procedurą. Służą do tego 3 rodzaje formularzy (dostępne na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl), a mianowicie:

a. KRS- W20 – podstawowy formularz, służy do zgłoszenia głównej treści wniosku,

b. KRS- WK – załącznik do KRS- W20, służy do wpisania osób wchodzących w skład zarządu,

c. KRS- WM – jedynie, gdy fundacja ma prowadzić działalność gospodarczą. Wpisujemy wtedy do niego zakres tej działalności i wpisanie fundacji do rejestru przedsiębiorców.

Wniosek do KRS wymaga dołączenia następujących dokumentów:

a. jeżeli fundacja nie prowadzi dz. gospodarczej:

–        1 egz. oświadczenia o ustanowieniu fundacji (akt notarialny),

–        1 egz. oświadczenia wskazującego właściwego ministra nadzoru (o ile nie jest wymieniony w akcie fundacyjnym),

–        3 egz. statutu fundacji, podpisane przez fundatora,

–        1 egz. uchwały o powołaniu władz fundacji,

–        dowód dokonania opłaty za wpis do KRS lub wniosek o zwolnienie z opłaty.

b. jeżeli fundacja prowadzi dz. gospodarczą, to dodatkowo, poza dokumentami wymienionymi wcześniej, należy złożyć następujące:

–        wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania fundacji uwierzytelnione notarialnie albo złożone przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu,

–        wniosek o wpis w rejestrze REGON (druk RG-1),

–        zgłoszenie identyfikacyjne do Urzędu Skarbowego (druk NIP-2) wraz ze wskazaniem właściwego naczelnika US; do NIP-2 trzeba dołączyć umowę/dokument umożliwiającą korzystanie z lokalu w którym jest siedziba (może to być np. umowa użyczenia lokalu),

–        zgłoszenie płatnika składek w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych (o ile fundacja zamierza od razu zatrudniać pracowników).

Polecane

Najnowsze