Co należy uwzględnić podczas ubiegania się o odszkodowanie?

Tomasz Michalczyk

Pracownik musi złożyć na piśmie stosowne oświadczenie o rozwiązaniu umowy z podaniem przyczyny rozwiązania stosunku pracy, jaką jest mobbing. Należy wskazać konkretne działania czy zachowania, które noszą znamiona mobbingu. Ponadto, należy określić stopień uporczywości tych działań oraz czas występowania określonych zachowań pracodawcy.

Agata Michalewicz