Czy na prace budowlane przy obiektach budowlanych i na obszarach ujętych w gminnej ewidencji zabytków konieczne jest uzyskanie uzgodnienia konserwatorskiego ?

Grażyna Pielecka

Zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego, w stosunku  do obiektów oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ  w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

.

Grażyna Pielecka

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>