Umowa kontraktacji – co oznacza, kogo dotyczy?

Umowa kontraktacji – co oznacza, kogo dotyczy?

Strony umowy kontraktacji i ich obowiązki

Kodeks cywilny określa ten typ umowy jako wzajemną, odpłatną i zobowiązującą. Oznacza to, że każda ze stron posiada określone obowiązki. Po jednej stronie występuje osoba producenta rolnego (pod postacią osoby fizycznej, prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, grupy producentów rolnych lub związkiem tych grup), który zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia płodów rolnych określonego rodzaju kontraktującemu. Drugą stroną w owym stosunku (kontraktującym) jest natomiast osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której obowiązkiem jest odbiór towaru w umówionym terminie oraz do zapłaty ceny.

Za istotny obowiązek producenta rolnego uważa się także umożliwienie nadzoru i kontroli kontraktującemu nad wykonaniem zawartej umowy oraz w wypadku niemożności świadczenia z jego strony (niemożności dostarczenia przedmiotu kontraktacji) z przyczyn od niego niezależnych, ma obowiązek zgłosić ten fakt kontraktującemu. Jeżeli wskutek okoliczności przez niego niezawinionych producent nie może dostarczyć płodów rolnych zobowiązany jest zwrócić pobrane pożyczki i kredyty bankowe. Nie jest natomiast obciążony obowiązkiem zwrotu świadczeń dodatkowych. Pod pojęciem „świadczeń dodatkowych” należy w szczególności rozumieć (art. 615 k.c.):

1. Zapewnienie producentowi możności nabycia określonych środków produkcji i uzyskania pomocy finansowej;

2. Pomoc agrotechniczna i zootechniczna;

3. Premie pieniężne;

4. Premie rzeczowe.

Oczywiście charakter konsensualny tej umowy pozwala na stworzenie znacznie korzystniejszych warunków dla osoby producenta.

Obok wskazanych wcześniej obowiązków kontraktującego istnieje powinność przyjęcia świadczenia częściowego, chyba że przedmiot zawartej umowy jest niepodzielny lub inaczej zastrzeżono w jej treści.

Odpowiedzialność zawierających umowę

Odpowiedzialność producenta rolnego (jak i odbiorcy wytworów rolnych) z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu (w przypadku odbiorcy – wady środków produkcji) regulują przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące sprzedaży, z wyjątkiem prawa odstąpienia. Kontraktującemu przysługuje to prawo tylko, gdy wady są istotne. Jeżeli przedmiot kontraktacji ma być wytworzony w gospodarstwie prowadzonym przez kilka osób wspólnie, odpowiedzialność tych osób względem kontraktującego jest solidarna (art. 614 k.c.).

Przedawnienie roszczenia

Roszczenie z tytułu umowy kontraktacji przedawnia się po upływie 2 lat od:

1. Dnia, w którym świadczenie powinno być spełnione;

2. Dnia spełnienia świadczenia przez producenta rolnego;

3. Dnia, w którym zostało spełnione ostatnie świadczenie częściowe (w przypadku podzielności przedmiotu umowy).

Przyjmuje się ponadto, że umowa ta powinna być zawarta na piśmie (art. 616 k.c.), głównie dla celów dowodowych.

Polecane

Najnowsze