Czy postanowienie w postępowaniu administracyjnym można ogłosić ustnie?

Cyprian Mastalerz

Tak. Na mocy art. 14 § 2 k.p.a. Sprawy mogą być załatwiane ustnie, gdy przemawia za tym interes strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie. Ta zasada ma zastosowanie również do postanowień. 

Magdalena Machy

Na podstawie art. 124 § 2 k.p.a. postanowienie powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne, jeżeli służy na nie zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego oraz gdy wydane zostało na skutek zażalenia na postanowienie.

Magdalena Machy