Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości przeznaczonej na cele działalności gospodarczej

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości przeznaczonej na cele działalności gospodarczej

W myśl przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 roku, nr 151, poz. 1220) posiadacz nieruchomości (samoistny – art. 336 ab initio k.c.; lub zależny – art. 336 in fine k.c.) jest zobowiązany do uzyskania zezwolenia (zgody) od właściwego organu administracji publicznej na wycięcie przedmiotowo określonych w ustawie rodzajów drzew.

Zakres przedmiotowy obowiązku uzyskania zezwolenia

Zgodnie z art. 83 ustawy o ochronie przyrody posiadacz nieruchomości jest zobowiązany do uzyskania zezwolenia na wycięcie co do zasady każdego drzewa lub krzewu które jest starsze niż 10 lat i które nie jest gatunkiem owocowym (szczegółowo zakres obowiązku określa w sposób negatywny art. 83 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody).

Zezwolenie jako akt administracyjny

Zezwolenie, czyli potocznie określana „zgoda”, jest typową decyzją administracyjną wydawaną w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Oznacza to, że zarówno wszczęcie postępowania, rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy, jak i weryfikacja podjętej decyzji odbywa się ramach prawnych wyznaczonych nie tylko przepisami ustawy o ochronie przyrody, lecz także i przede wszystkim przepisami Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późn zm.)

Organ właściwy do wydania zezwolenia

Organem kompetentnym do wydania zezwolenia na wycięcie drzewa lub krzewu jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy dla miejsca położenia nieruchomości na której drzewo lub krzew się znajduje. W przypadku, gdy drzewo nie jest obcym gatunkiem topoli i znajduje się w obrębie pasa drogowego organ właściwy wydaje zgodę po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska (art. 83 ust. 2a ustawy o ochronie przyrody). Wyjątkowo zaś w przypadku, gdy nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków organem właściwym do wydania zezwolenia na wycięcie drzewa lub krzewu jest wojewódzki konserwator zabytków (art. 83 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody).

Treść wniosku

Wymagania jakie powinien spełniać wniosek zostały w sposób wyczerpujący określone w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody. Zgodnie z jego brzmieniem wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę powinien zawierać: 1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości; 2) tytuł prawny władania nieruchomością; 3) nazwę gatunku drzewa lub krzewu; 4) obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm; 5) przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew; 6) przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu; 7) wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy; 8) rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości. Dodatkowo w przypadku, gdy posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem nieruchomości, do wniosku powinna zostać dołączona zgoda właściciela (art. 86 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody).

Opłaty za wycięcie drzewa lub krzewu

Artykuł 84 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody stwierdza iż posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew lub krzewów (objętych obowiązkiem uzyskania zezwolenia). Zasada ta (od której wyjątki zostały wymienione w art. 86 omawianej ustawy) ma zastosowanie między innymi w przypadku, gdy drzewo lub krzew jest położone na nieruchomości przeznaczonej na cele gospodarcze. Stawki opłat za wycięcie drzew musza zawierać się w granicach określonych w art. 85 § 2 ustawy o ochronie przyrody oraz są dokładnie określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. (Dz. U. nr 228, poz. 2306). Zaś opłata za usunięcie krzewów określana jest poprzez powierzchnie przezeń zajmowaną i wynosi 200 zł za jeden metr kwadratowy (art. 85 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody). Dodatkowo każda z kwot podanych w art. 85 ust. 2 i 5 ustawy o ochronie przyrody oraz w przytaczanym rozporządzeniu podlega corocznej waloryzacji.

Kara pieniężna za wycięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia

W przypadku gdy właściwy organ administracji publicznej poweźmie wiadomość o wycięciu drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia, będzie on z mocy prawa zobowiązany do nałożenia administracyjnej kary pieniężnej. Jej wysokość została określona w art. 89 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody i wynosi trzykrotność opłaty za usunięcie drzew lub krzewów ustalonej na podstawie stawek, o których mowa w art. 85 ust. 4-6

Polecane

Najnowsze