Czy sprzeczność uchwały z ustawą może polegać na naruszeniu zasad formalnych?

Bolesław Oleksiak

Odpowiedź na to pytanie niesie wyrok SN z 24.06.2009r. (I CSK 510/08), w którym SN doszedł do wniosku, że: „Uchwała wspólników może być sprzeczna z ustawą, jeżeli przy jej podjęciu naruszone zostały przepisy określające zasady podejmowania uchwał (uchybienia formalne), ale takie uchybienia mogą powodować nieważność uchwały tylko wówczas, gdy miały wpływ na treść uchwały.”.

Marta Nowocień