Jakie uprawnienia wynikają z obywatelstwa UE?

Ewa Skrzypczyńska

Z obywatelstwa europejskiego wynika prawo do swobodnego poruszania się i przebywania na terytorium państw członkowskich, bierne i czynne prawo wyborcze do władz lokalnych i parlamentu europejskiego, do ochrony dyplomatycznej i konsularnej, składania petycji do PE, zwracania się ze skargami do europejskiego ombudsmana, kierowania pism do parlamentu, Rady, Komisji, TSUE, TO, KES, KR oraz RPO, a także prawo dostępu do dokumentów parlamentu, Rady i Komisji.

Ewa Skrzypczyńska