Jeśli obowiązek został wykonany, czy można się domagać zwrotu uiszczonej grzywny?

Mikołaj Sołtys

Na mocy art. 126 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji na wniosek zobowiązanego, który wykonał obowiązek, grzywny uiszczone lub ściągnięte w celu przymuszenia mogą być w uzasadnionych przypadkach zwrócone w wysokości 75% lub w całości.

Magdalena Machy