Rozpoczynamy działalność gospodarczą – wpis do EDG

Rozpoczynamy działalność gospodarczą – wpis do EDG

Czym jest i kto prowadzi Ewidencję Działalności Gospodarczej

Ewidencja działalności gospodarczej stanowi najprostszą formę legalizacji prowadzonej działalności gospodarczej. Prowadzą ją poszczególne gminy, nie jest to ich zadanie własne, lecz zlecone, mieszczące się w zakresie administracji rządowej, a tym samym dotowane ze środków budżetu państwa.

Kto podlega wpisowi do EDG?

Wpisowi do EWG podlega określony przedsiębiorca – osoba fizyczna. Wpis powinien być złożony do rejestru prowadzonego przez właściwą gminę, ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Definicję miejsca zamieszkania możemy znaleźć w art. 24 KC, według którego jest to miejscowość w, której osoba fizyczna przebywa z zamiarem stałego pobytu. Wynika to z faktu, że

wpisowi do ewidencji podlegają wyłącznie osoby fizyczne. Miejsce zamieszkania ma znaczenie wyłącznie dla ustalenia tego, która gmina jest właściwa dla dokonania wpisu danej osoby do ewidencji.

Elementy niezbędne wniosku o wpis do EDG

Na wstępie należy nadmienić, że wójt, burmistrz albo prezydent miasta, dokonuje wpisu do EDG. Wniosek złożony do właściwego organu ewidencyjnego wymienionego w poprzednim zdaniu według ustawy Prawo Działalności Gospodarczej zawiera:

• oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada;

• numer NIP przedsiębiorcy, o ile taki posiada;

• oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania – również to miejsce

i adres zakładu głównego, oddziału lub innego miejsca;

• określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności;

• wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej;

• numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej, o ile przedsiębiorca posiada.

Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej niezwłocznie po otrzymaniu podpisanego wniosku i z urzędu doręcza przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie.

Zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej

Za każdym razem kiedy zawieszamy lub wznawiamy wcześniej zawieszoną działalność gospodarczą musimy informować o tym fakcie „odpowiedni organ ewidencyjny”, gdyż taka aktywność lub jej zaniechanie również podlega zgłoszeniu do w/w ewidencji.

Zawieszając działalność gospodarczą przedsiębiorca w zgłoszonej informacji powinien umieścić oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, oznaczenie miejsca zamieszkania i adres przedsiębiorcy oraz okres na jaki następuje zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej. Natomiast zgłoszenie informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej powinno zawierać oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL oraz oznaczenie miejsca zamieszkania i adres przedsiębiorcy.

Zmiany stanu faktycznego i prawnego

Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, w zakresie danych zawartych w zgłoszeniu, powstałych po dniu dokonania wpisu do EDG, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian, a także informację o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

Gdy przedsiębiorca zmieni swoje miejsce zamieszkania informacja ta podlega wpisowi przez organ ewidencyjny, który był właściwy przed zmianą. Zaś po dokonaniu wpisu organ ewidencyjny dotychczas właściwy przesyła zaświadczenie o wpisie do organu właściwego ze względu na nowe miejsce zamieszkania przedsiębiorcy.

Wykreślenie i odmowa wpisu do EDG

Organ ewidencyjny, ma prawo wydać decyzję odmawiającą wpisu do rejestru w trzech przypadkach, a mianowicie jeżeli:

1) zgłoszenie dotyczy działalności gospodarczej nieobjętej przepisami ustawy;

2) zgłoszenie zawiera braki formalne, nie usunięte pomimo wezwania;

3) prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej w zgłoszeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.

Jeśli mówimy o wykreśleniu przedsiębiorcy z EDG musimy zauważyć, że może ona nastąpić tylko w formie decyzji administracyjnej w następujących wypadkach:

1) zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej,

2) jeżeli po dokonaniu wpisu wystąpią okoliczności, o których mowa w pkt. 1-3 dotyczących odmowy wpisu;

3) wpisania do rejestru przedsiębiorców spółki handlowej powstałem z przekształcenia spółki cywilnej;

4) zmiany miejsca zamieszkania przedsiębiorcy;

5) niezgłoszenia informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zgłoszenia informacji o jej zawieszeniu.

Polecane

Najnowsze