Skarga na czynności komornika w postępowaniu egzekucyjnym

Skarga na czynności komornika w postępowaniu egzekucyjnym

Istota skargi na czynności komornika

Skarga na czynności komornika stanowi jeden z zasadniczych środków zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym. Przysługuje ona na czynności komornika, ale również na zaniechanie dokonania czynności. Legitymacja czynna do wniesienia skargi na czynności komornika przysługuje stronom postępowania egzekucyjnego. Kodeks postępowania cywilnego przewiduje, iż skargę na czynności komornika może wnieść również inna osoba, której prawa zostały przez czynność lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone. Tak więc osoba nie będąca stroną postępowania egzekucyjnego, wnosząc skargę musi wykazać istnienie interesu prawnego.

Właściwość sądu i termin wniesienia skargi

Skargę na czynności komornika wnosi się do sądu rejonowego przy którym działa komornik, zaś jeśli wierzyciel dokonał wyboru komornika poza właściwością ogólną, skargę rozpoznaje sąd który byłby właściwy wg zasad ogólnych. Skargę wnosi się do sądu w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo przez czynność komornika zostało naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna bądź była zawiadomiona o terminie czynności, w innych przypadkach w terminie tygodniowym od dnia zawiadomienia jej o dokonaniu czynności, a w braku zawiadomienia w terminie tygodniowym od dowiedzenia się przez skarżącego o dokonaniu takiej czynności przez komornika. W przypadku skargi na zaniechanie dokonania czynności przez komornika, wnosi się ją w terminie tygodniowym, od dnia w którym czynność powinna być dokonana.

Wymogi formalne skargi na czynności komornika

Skarga na czynności komornika powinna spełniać wymogi określone w art.126 k.p.c. czyli wymogi niezbędne dla każdego pisma procesowego, ponadto skarżący winien określić w skardze czynność która została dokonana bądź której komornik zaniechał dokonać. Ponadto skarżący musi w skardze zawrzeć wniosek o zmianę, uchylenie bądź dokonanie czynności oraz uzasadnienie.

Skutki wniesienia skargi

Po wniesieniu skargi na czynności komornika sąd przesyła odpis skargi komornikowi, który w terminie trzech dnia przesyła do sądu uzasadnienie dokonania czynność bądź zaniechania dokonania czynności wraz z aktami postępowania egzekucyjnego. Jednak nie dotyczy to sytuacji w której komornika skargę w całości uwzględni. Wniesienie skargi do sądu co do zasady nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego ani wykonania zaskarżonej czynności. Skutkiem wniesienia skargi po terminie jest jej odrzucenie.

Opłata

Zgodnie z art.25.1 pkt 1 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych od skargi na czynności komornika pobiera się opłatę w wysokości 100zł.

Polecane

Najnowsze