Outsorcing a Contracting  out  w administracji publicznej.

Outsorcing a Contracting  out  w administracji publicznej.

Świadczenie usług  wykonywanych dotychczas przez odpowiednie  służby  danego przedsiębiorstwa. Bardzo często towarzyszy temu transfer  środków produkcji  (pracowników , urządzeń, technologii ) oraz uprawnień do podejmowania  decyzji  w określonych   sprawach   dotyczących   wykonania powierzonych zadań. Outsorcing  może stanowić korzyść  dla przedsiębiorcy jako obniżenie  kosztów  poprzez zewnętrznego dostawca określa uzasadnia dużo taniej  niż samo przedsiębiorstwo , oraz  podnosi jakość  zlecanych   usług na zewnątrz , dzięki temu dostawca dysponuje  szczególnymi umiejętnościami  czy też unikatowa technologią.

Można wyróżnić następujące rodzaje outsourcingu:

  1. outsourcing funkcji pomocniczych – polega na przekazaniu podmiotowi takich funkcji jak ochrona budynków i pomieszczeń, administrowanie budynkiem, konserwacja sieci teleinformatycznej, zarządzanie obiektami socjalnymi przedsiębiorstwa, dowozem pracowników,

  2. outsourcing funkcji administracyjno-zarządczych – np. powierzenie jednostce zewnętrznej prowadzenia ewidencji, archiwów, oceny, doboru i szkolenia kadr,

  3. outsourcing procesów – produkcyjnych i usługowych – zarówno podstawowych jak i pomocniczych no. przekazanie zadań w zakresie konserwacji i przeglądu linii produkcyjnych,

  4. co-sourcing – polega na realizacji zadań danego podmiotu przez personel w nim zatrudniony, ale delegowany do innego podmiotu zewnętrznego przy wykorzystaniu potencjału technicznego, organizacji i know-how tej jednostki zewnętrznej jak i jednostki zlecającej,

  5. udział w korzyściach – długoterminowy związek podmiotów dokonujących wspólnych inwestycji zwiększających zasoby produkcyjne lub usługowe jednego z podmiotów,

  6. inter-sourcing – polega na tym, że kilka podmiotów gospodarczych lub jednostek administracyjnych tworzy odrębny podmiot, wyspecjalizowany w świadczeniu określonych usług lub wytwarzaniu produktów na rzecz uczestników porozumienia. Rezygnują oni z rozwijania odpowiednich zasobów i procesów w swoich strukturach organizacyjnych. Podmiot taki jest zwykle kontrolowany przez założycieli,

  7. insourcing – polega na tym, że przedsiębiorstwo lub inna jednostka organizacyjna rozwija jedną ze swoich wewnętrznych funkcji powyżej własnych potrzeb i na zasadach umowy outsourcingowej obsługuje inne jednostki.

Outsourcing w administracji publicznej, zarówno rządowej jak i samorządowej ma wyraźną specyfikę. Przy określaniu strategii i podejmowaniu konkretnych decyzji outsourcingowych przez jednostki administracji publicznej powinny grać rolę inne aspekty niż w przypadku działalności komercyjnej.

Contracting out jest to zawieranie umów z podmiotami zewnętrznymi w celu wykonywania zadań publicznych. Zadań, które leżą w gestii administracji a jej zasoby nie pozwalają na ich zrealizowanie, bądź będą wymagały zbytnich nakładów. Pojęcie contracting out oznacza uwolnienie się od mocy obowiązującej, odstąpienie. W przypadku prawa międzynarodowego system contracting out oznacza wyznaczenie odpowiedniego terminu państwom członkowskim przez kompetentny organ. W tym czasie państwo członkowskie może zgłosić sprzeciw od uchwały i tym samym zwolnić się od mocy wiążącej wcześniejszej uchwały kompetentnego organu. Natomiast w przypadku upływu wskazanego terminu bez zgłoszenia sprzeciwu państwa członkowskiego, uchwała obowiązuje państwo bez potrzeby dodatkowych działań – co oznacza że nie jest potrzebna ratyfikacja jej przez państwo członkowskie. Na takie pojmowanie systemu contrcting out wskazuje jego nazwa, uznająca że uchwały organu z góry są wiążące dla państw członkowskich, a dopiero określone działanie państwa członkowskich jest konieczne w celu uwolnienia się od mocy wiążącej danej uchwały. Przeciwieństwem systemu contracting out jest system conctracing in, w ramach którego państwa członkowskie muszą w drodze umownej przyjmują moc wiążącą danych norm, a zatem wówczas muszą podjąć określone działania w celu związania się danym normami.

Polecane

Najnowsze