Skutki przyjęcia bądź odmowy przyjęcia wypowiedzenia zmieniającego

Skutki przyjęcia bądź odmowy przyjęcia wypowiedzenia zmieniającego

Wypowiedzenie zmieniające jest uprawnieniem przysługującym nie tylko pracodawcy, ale także pracownikowi. Skutki w przypadku przyjęcia bądź odmowy przyjęcia nowych warunków pracy i płacy będą takie same bez względu na to, która strona umowy wyszła z inicjatywą.

1.) Wpływ decyzji na istnienie stosunku pracy.

Odrzucenie przez stronę wypowiedzenia zmieniającego skutkuje rozwiązaniem umowy o pracę. Rozwiązanie to staje się skuteczne po upływie okresu wypowiedzenia, który jest zależny od czasu trwania umowy o pracę bądź od rodzaju umowy, o czym dokładniej w punkcie poniżej. Zaakceptowanie tego wypowiedzenia sprawia, że umowa o pracę trwa dalej.

2.) Wejście w życie nowych zmian i okres zanim to nastąpi.

Najważniejszym skutkiem jest to, że wypowiedzenie to wchodzi w życie i zmieniają się warunki pracy i płacy pracownika u danego pracodawcy. Aby to nastąpiło musi upłynąć okres wypowiedzenia, który rozkłada się następująco:

a.) W przypadku dokonania zmiany umowy zawartej na okres próbny który wynosi 2 tygodnie, nowe warunki obowiązują po 3 dniach, umowy zawartej na okres dłuższy niż 2 tygodnie lecz krótszy od 3 miesięcy – po tygodniu, w przypadku zaś zawarcia umowy na okres 3 miesięcy – po 2 tygodniach.

b.) W wypadku wypowiedzenia zmieniającego umowy zawartej na czas określony wszelkie zmiany zaczynają obowiązywać po okresie 2 tygodni.

c.) Jeśli umowa zmieniona była umową zawartą na czas nieokreślony okres wejścia w życie nowych zmian zależy od czasu zatrudnienia u nowego pracodawcy. Jeśli umowa ta trwała nie dłużej niż 6 miesięcy wypowiedzenie zmieniające wywołuje skutki po upływie 2 tygodni, jeśli trwała dłużej niż 3 miesiące, ale do 3 lat – po upływie miesiąca, zaś w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres co najmniej trzech lat – po 3 miesiącach.

Polecane

Najnowsze