Sporządzenie i wniesienie podania do organu administracji.

Sporządzenie i wniesienie podania do organu administracji.

Podmioty legitymowane do wystąpienie z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego.

Wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego musi pochodzić od strony w rozumieniu art. 28 k.p.a. tj. od tego, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności od organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Stroną w postępowaniu administracyjnym może być osoba fizyczna, osoba prawna a także w przypadku państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych i organizacji społecznych – również jednostka nie posiadające osobowości prawnej.

Zgodnie z art. 61 § 3 k.p.a. datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej.

Forma i wymogi formalne podania.

Podaniem w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego to wszelkie oświadczenia stron oraz innych uczestników postępowania administracyjnego, z którymi występują oni wobec organu administracji, w tym z żądaniem wszczęcia postępowania.

Zgodnie z art. 63 § 1 k.p.a. podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej.

Podstawowe elementy podania zostały zawarte w art. 63 k.p.a., należą do nich w szczególności:

1)    oznaczenie strony;

2)    oznaczenie organu, do którego podanie jest skierowane;

3)    imię i nazwisko lub nazwa stron, ich przedstawicieli ustawowych bądż pełnomocników;

4)    adres;

5)    oznaczenie rodzaju pisma;

6)    określenie żądania;

7)    podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

8)    wymienienie załączników.

Podanie, jako pierwsze pismo w sprawie, inicjujące wszczęcie postępowania administracyjnego, winno zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania lub adresu do doręczeń lub siedziby strony, jej przedstawiciela ustawowego bądź pełnomocnika.

Istotnym elementem podania jest podpis strony lub jej przedstawiciela ustawowego. Podanie nie zawierające podpisu nie może wywołać żadnych skutków prawnych związanych z jego wniesieniem.

Wówczas w sytuacji powyższej, gdy podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ wzywa wnoszącego do usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych barków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

Gdy w treści podania nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie danych znajdujących się w posiadaniu organu administracji, podanie zgodnie z art. 64 §  1 k.p.a. pozostawia się bez rozpoznania.

Jeżeli podanie o wszczęcie postępowania spełnia wszystkie wymogi i zostało wniesione do organu właściwego inicjuje ono postępowanie przed organem administracyjnym pierwszej instancji.

Polecane

Najnowsze