Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: pomoc de minimis

Artykuły

 • Pomoc de minimis – zasady ogólne. 05/06/2012

  Pomoc de minimis – zasady ogólne.

  Unia Europejska stwarza wiele możliwości rozwoju przedsiębiorstw państw członkowskich. Pomoc publiczna, jaką jest pomoc de minimis, nie podlega notyfikacji (zawiadomieniu) Komisji Europejskiej. Jakich podmiotów prawa dotyczy i jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, ubiegający się o ten rodzaj pomocy publicznej? więcej >>

 • Postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej 29/11/2011

  Postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej

  Zasady postępowania w sprawach dotyczących pomocy państwa spełniającej przesłanki określone w pierwotnym prawie europejskim, określane mianem pomocy publicznej, reguluje krajowa ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. więcej >>

 • Pomoc <em>de minimis </em>z tytułu jednorazowej amortyzacji środka trwałego 18/11/2011

  Pomoc de minimis z tytułu jednorazowej amortyzacji środka trwałego

  Pomoc de minimis zalicza się do kategorii pomocy publicznej. Jej podstawowe założenie stanowi fakt, iż pomoc ta jest wsparciem o niewielkich rozmiarach, które nie powodują zakłóceń konkurencji na rynku. Jest to zgodne z zasadą prawa rzymskiego „de minimis non curat lex”, co tłumaczy się jako „prawo nie troszczy się o szczegóły”. więcej >>

 • 08/11/2011

  Zaświadczenie o pomocy de minimis

  Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, „podmioty udzielające pomocy wydają beneficjentowi pomocy zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis albo pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie”. więcej >>

 • Obliczanie pomocy de minimis 27/10/2011

  Obliczanie pomocy de minimis

  Zdaniem Komisji Europejskiej nie wszystkie dotacje mają negatywny wpływ na handel między państwami członkowskimi, ponieważ nie wszystkie zakłócają konkurencję na rynku. Pomoc de minimis stanowi jedną z kategorii pomocy publicznej, choć z formalnego punktu widzenia nie jest pomocą publiczną z uwagi na fakt, iż nie spełnia ona przesłanek określonych w Traktacie, a w konsekwencji nie podlega także obowiązkowi notyfikacji Komisji Europejskiej. więcej >>

 • Udzielanie pomocy <em>de minimis</em> przedsiębiorcom uczestniczącym w targach lub wystawach za granicą 08/06/2011

  Udzielanie pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w targach lub wystawach za granicą

  Na podstawie ustawowego rozporządzenia, zawartego w art. 31 ust. 3 ustawy o Narodowym Planie Rozwoju, które stanowi, iż właściwy minister określi, w drodze rozporządzenia, mając na uwadze, w szczególności, konieczność zapewnienia zgodności udzielanej pomocy z warunkami jej dopuszczalności, szczegółowe warunki i tryb udzielania tej pomocy, Minister Gospodarki w dniu 22 grudnia 2005r. wydał rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w targach lub wystawach za granicą. więcej >>