Umowny stosunek pracy

Umowny stosunek pracy

Zgodnie z art. 29 Kodeksu Pracy, umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie. Nie oznacza to jednak, że umowa zawarta ustnie jest nieważna. W przypadku niezachowania formy pisemnej, pracodawca zobowiązany jest potwierdzić pracownikowi na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy rodzaj umowy i jej warunki. Przekazywane są informacje dotyczące:

– dobowej i tygodniowej normy czasu pracy

– częstotliwości wypłaty wynagrodzenia

– urlopu wypoczynkowego pracownika

– długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę

– układu zbiorowego pracy, którym pracownik jest objęty

Umowa zawarta ustnie lub w sposób dorozumiany np. przed dopuszczeniem pracownika do pracy jest ważna. Niedopełnienie przez pracodawcę tego obowiązku stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika i jest zagrożone karą grzywny.

Z treści umowy o pracę powinno wynikać jakiego rodzaju umowę strony zawarły. Należy także określić warunki, na jakich została zawarta a w szczególności:

-miejsce pracy i miejsce jej wykonywania oraz termin rozpoczęcia pracy

-wynagrodzenie odpowiadające rodzajowi pracy

Są to warunki obligatoryjne (obowiązkowe), które muszą być w każdej umowie określone, jednak brak któregoś z elementów nie powoduje, podobnie jak niezachowanie pisemnej formy umowy, nieważność umowy.

Kodeks pracy wymienia następujące rodzaje umów o pracę:

– umowa na czas nieokreślony

– umowa na czas określony

– umowa na czas wykonywania określonej pracy

– umowa na czas próbny

dodatkowo pracodawca może zawierać tzw. umowę na zastępstwo; nie jest to jednak nowy rodzaj umowy o pracę, a typ umowy na czas określony

Tylko umowa na czas nieokreślony jest umową bezterminową. Pozostałe zawiera się na określony czas.

Umowa na czas nieokreślony jest najbardziej korzystną formą zatrudnienia dla pracownika, zapewnia bowiem pracownikowi najlepszą ochronę stosunku pracy, np. pracodawca wypowiadając umowę zawartą na czas nieokreślony musi podać przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy, a o zamiarze wypowiedzenia umowy pracownikowi musi zawiadomić zakładową organizację związkową.

Kodeks Pracy przewiduje trzy sposoby rozwiązania umowy na czas nieokreślony:

– za porozumieniem stron

– za wypowiedzeniem

– bez wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia:

-dwa tygodnie gdy pracownik był zatrudniony krócej niż sześć miesięcy

-jeden miesiąc jeżeli pracownik był zatrudniony conajmniej sześć miesięcy

-trzy miesiące gdy pracownik był zatrudniony trzy lata

Umowa na czas określony jest jedną z najpopularniejszych umów terminowych. Czas trwania umowy ustalają strony stosunku pracy w drodze negocjacji.

Umowy na czas określony rozwiązują się z upływem terminu na jaki zostały zawarte (w zasadzie nie mogą być wypowiadane). Wypowiedzenie może nastąpić gdy:

umowa była zawarta na dłużej niż 6 miesięcy

gdy pracodawca jest w stanie likwidacji lub upadłości

Ustawodawca wprowadził do kodeksu zasadę, zgodnie z którą jeżeli te same strony zawarły dwukrotnie umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, to zawarcie trzeciej umowy w ciągu 30 dni od rozwiązania drugiej jest równoznaczne w skutkach z zawarciem umowy na czas nieokreślony.

Umowę taką zawiera się w pracach dorywczych i sezonowych oraz w celu wykonania przez pracownika ściśle określonego zadania, np. wybudowania obiektu, zorganizowanie szkolenia, sporządzenie bilansu itp.

Przy umowie zawartej na czas określania wykonywania pracy nie jest możliwe ścisłe określenie terminu jej zakończenia, a ustanie stosunku pracy uzależnione jest od przyszłego zdarzenia.

Omawiana umowa rozwiązuje się z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta. Może być także rozwiązana na mocy porozumienia stron lub bez wypowiedzenia:

– z winy pracownika

– bez winy pracownika

– z winy pracodawcy

Umowa na czas wykonywania określonej pracy nie może być rozwiązana w drodze wypowiedzenia chyba, że zakład jest w stanie upadłości lub likwidacji oraz z przyczyn dotyczących zakładu pracy (zwolnienia grupowe).

Umowa na okres próbny może poprzedzać każdą z pozostałych umów o pracę na okres nie przekraczający trzech miesięcy.

Zawarcie tej umowy zależy wyłącznie od woli stron stosunku pracy. Umowę na okres próbny pracodawca może zawrzeć z każdym pracownikiem tylko raz. Od pracodawcy zależy czas umowy (do 3 miesięcy).

Rozwiązanie takiej umowy może nastąpić za wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia umowy zależy od czasu jej trwania:

– trzy dni robocze jeżeli okres próbny nie przekracza dwóch tygodni

– jeden tydzień jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie

– dwa tygodnie jeżeli czas próby wynosi 3 miesiące

 

 

 

Polecane

Najnowsze