Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: przedawnienie

Artykuły

 • Przedawnienie roszczeń w prawie pracy 13/10/2014

  Przedawnienie roszczeń w prawie pracy

  Jeżeli pracownikowi przysługuje roszczenie przeciwko pracodawcy, bądź na odwrót, nie można zwlekać, aby uzyskać zaspokojenie powstałego „długu”. Zbyt długie odkładanie dochodzenia swych roszczeń może skutkować ich przedawnieniem. więcej >>

 • Instytucja przedawnienia w prawie cywilnym 24/01/2012

  Instytucja przedawnienia w prawie cywilnym

  Przepisy art. 117-125 k.c. regulują instytucję przedawnienia roszczeń. Instytucja ta jest wyrazem braku akceptacji ustawodawcy stanu długotrwałej rozbieżności między stanem prawnym a stanem faktycznym a także dążeniem do stabilizacji stosunków cywilnych oraz porządku w obrocie prawnym. Ponadto wraz z upływem czasu jest coraz trudniej dowieść wierzycielowi, że przysługuje mu roszczenie a dłużnikowi, że zaspokoił roszczenie wierzyciela. więcej >>

 • Regulacja początku biegu przedawnienia zawarta w art. 120 k.c. 04/01/2012

  Regulacja początku biegu przedawnienia zawarta w art. 120 k.c.

  Najbardziej istotnym, z punktu widzenia każdej ze stron danego stosunku prawnego, w kwestii przedawnienia jest upływ jego terminu. Nie mniej jednak aby móc obliczyć kiedy ten doniosły prawnie fakt nastąpi, należy określić, kiedy przedawnienie rozpoczęło swój bieg oraz w jakim czasie od tego momentu samo przedawnienie się zakończy. O ile element czasowy jest z reguły dość przejrzyście przez ustawodawcę wskazany (trudności w tej kwestii wynikają z dużej ilości przepisów szczególnych w stosunku do art. 119 k.c.), o tyle pewne problemy może nieść interpretacja regulacji ogólnej dotyczącej początku biegu przedawnienia (art. 120 k.c.). więcej >>

 • Zachowek cz. 3 – zagadnienia szczegółowe 23/12/2011

  Zachowek cz. 3 – zagadnienia szczegółowe

  Zachowek, jako roszczenie majątkowe, podlega przedawnieniu po upływie określonego w ustawie czasu. Po tym terminie nie wygasa, jednakże nie może być przymusowo dochodzone. Zachowek podlega także dziedziczeniu, jednakże obwarowane jest to specjalnym warunkiem, który musi spełnić spadkobierca osoby uprawnionej do zachowku. Poniżej przedstawiono problematykę powyższych zagadnień. więcej >>

 • Odpowiedzialność cywilna i karna z tytułu popełnienia plagiatu 01/12/2011

  Odpowiedzialność cywilna i karna z tytułu popełnienia plagiatu

  W sytuacji popełnienia plagiatu dochodzi do naruszenia autorskich praw osobistych twórcy - prawa do utworu. Polskie prawodawstwo dąży do zapewnienia skutecznej ochrony prawnej twórcą zarówno na gruncie odpowiedzialności karnej jak i cywilnej. więcej >>

 • Przedawnienie roszczeń petytoryjnych 09/11/2011

  Przedawnienie roszczeń petytoryjnych

  Artykuł 222 k.c. nie bez powodu otwiera V Dział Księgi drugiej Kodeksu cywilnego (Własność i inne prawa rzeczowe) zatytułowany Ochrona własności. W przepisie tym zostały bowiem przedstawione dwa główne roszczenia zapewniające ochronę petytoryjną własności, to jest roszczenie windykacyjne (rei vindicatio) oraz roszczenie negatoryjne (actio negatoria). Analizując ich przedmiot, często pomija się bardzo istotne z punktu widzenia korzystania z przedmiotowych roszczeń, ich przedawnienie. Zostało ono uregulowane w przepisie szczególnym art. 223 § 1 k.c. oraz w sposób potocznie mówiąc automatyczny w regulacji ogólnej Tytułu VI Księgi pierwszej Kodeksu cywilnego. więcej >>

 • Zarzuty przysługujące przejemcy długu 14/10/2011

  Zarzuty przysługujące przejemcy długu

  W chwili gdy umowa o przejęcie długu staje się skuteczna, w miejsce dłużnika wstępuje osoba trzecia- przejemca, zaś dłużnik zostaje zwolniony z obowiązku świadczenia na rzecz wierzyciela. Trzeba mieć jednak na uwadze że okoliczności jakie istniały między pierwotnym dłużnikiem a wierzycielem mogą być przyczyną zarzutów, które przysługiwały temu pierwszemu. W związku z powyższym zasadna jest regulacja zawarta w art. 524 Kodeksu Cywilnego przyznająca przejemcy długu wszystkie zarzuty przysługujące dawnemu dłużnikowi wobec wierzyciela, z wyjątkiem zarzutu potrącenia z wierzytelności dotychczasowego dłużnika. więcej >>

 • Umowa spedycji 01/09/2011

  Umowa spedycji

  Wielu przedsiębiorców zajmujących się świadczeniem usług transportowych zajmuje się nie tylko przewozem, ale również spedycją, czyli usługami związanymi z przewozem przesyłek, takimi jak wysyłka przesyłki, jej odbiór, zawieranie umów przewozu, czuwanie nad przebiegiem przewozu czy przygotowywanie dokumentów przewozowych. Usługi spedycyjne, jakkolwiek spełniają pomocniczą funkcję wobec przewozu przesyłek, są uregulowane odrębnie. Znajomość tych przepisów może być cenna nie tylko dla spedytorów, ale dla wszystkich podmiotów korzystających z ich usług. więcej >>

 • Sprzedaż konsumencka 31/10/2010

  Sprzedaż konsumencka

  Konstrukcja sprzedaży konsumenckiej ma zastosowanie, gdy osoba prowadząca przedsiębiorstwo sprzedaje w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa rzecz ruchomą osobie fizycznej, która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Zastępuje ona w zakresie sprzedaży konsumenckiej rękojmie za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży. więcej >>

 • Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej 28/10/2010

  Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej

 • Istota przedawniania się roszczeń 13/10/2010

  Istota przedawniania się roszczeń

  Ustawodawca normując stosunki prawne między podmiotami prawa cywilnego, dąży na różne sposoby do pewności obrotu między nimi. Jednymi z elementów konstrukcyjnych prawa cywilnego, które tą pewność gwarantują są różne odmiany dawności, czyli instrumenty prawne będące rozwiązaniem regulującym sytuację praw podmiotowych, których zaniechanie wykonywania jest tak długotrwałe, że prowadzi to do powstania niepewnych stanów faktycznych. Głównie spotykaną w prawie cywilnym odmianą dawności jest instytucja przedawnienia, która doczekała się kompleksowej regulacji w Tytule VI Księgi pierwszej Kodeksu cywilnego. więcej >>