Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

Od czego?

Pacjentowi przysługuje prawo sprzeciwu od opinii lub orzeczenia wymienionych w art.2 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Uprawnienie to uwarunkowane jest tym, aby kwestionowana opinia miała wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa.

W przypadku, gdy od opinii czy orzeczenia przysługuje inna droga odwoławcza, prawo do wniesienia sprzeciwu nie przysługuje. Chodzi tu przykładowo o orzeczenia o niepełnosprawności, kwestie związane z medycyną pracy czy orzeczeniami wydawanymi przez ZUS.

Do kogo?

Sprzeciw należy wnieść do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem samego Rzecznika. W jej skład wchodzi trzech lekarzy z listy sporządzanej przez konsultantów krajowych. Członkowie Komisji powoływani są przez Rzecznika Praw Pacjenta. Co istotne, dwóch spośród trzech lekarzy powinno być tej samej specjalności co osoba, która wydała kwestionowane orzeczenie. Działalność Komisji finansowana jest z budżetu państwa.

Siedzibą Komisji jest Warszawa.

Tryb wnoszenia sprzeciwu

Kwestionowanie orzeczenia lekarskiego należy złożyć w terminie 30 dni od dnia wydania opinii lub orzeczenia przez lekarza. Sprzeciw wymaga uzasadnienia, w tym wskazania przepisów prawa, które wpływają na prawa lub obowiązki pacjenta. Sprzeciw złożony bez uzasadnienia jest zwracany osobie, która go wniosła.

Rozstrzygnięcie Komisji Lekarskiej

Po wniesieniu prawidłowego sprzeciwu Komisja Lekarska wydaje w sprawie orzeczenie. Do jego sporządzenia przeprowadzane są szczegółowe analizy, a w razie konieczności także badanie pacjenta. Wydanie decyzji powinno nastąpić niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia sprzeciwu. Do przegłosowania wersji ostatecznej orzeczenia niezbędna jest bezwzględna większość głosów w obecności pełnego składu Komisji. Decyzja jest ostateczna, nie przysługuje od niej dalsze odwołanie.

Żądanie konsultacji

Podobnym do opisanego wyżej i również gwarantowanym ustawowo jest prawo pacjenta do żądania od lekarza zasięgnięcia opinii u innego lekarza lub zwołania konsylium lekarskiego. Odmowa w takim wypadku następuje w przypadku, gdy prośba pacjenta jest bezzasadna; zarówno żądanie pacjenta jak i odmowę jego spełnienia należy odnotować w dokumentacji medycznej.

Polecane

Najnowsze