Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: przedsiębiorca

Artykuły

 • Pojedynczy punkt kontaktowy dla przedsiębiorców 21/07/2015

  Pojedynczy punkt kontaktowy dla przedsiębiorców

  Pojedynczy punkt kontaktowy jest prowadzony za pośrednictwem strony internetowej, polega na przekazywaniu danych między punktem kontaktowym a właściwymi organami za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej . Ponadto punkt umożliwia złożenie droga elektroniczna do właściwych organów wniosków, oświadczeń lub notyfikacji niezbędnych do podjęcia wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej oraz uznania kwalifikacji zawodowych. więcej >>

 • Krajowy System Usług 16/07/2015

  Krajowy System Usług

  Krajowy System Usług to obszar tematyczny dotyczący informacji o konkretnym rodzaju czynności bądź usługi dostosowany do aktualnych potrzeb przedsiębiorców, a zarazem odpowiadający wymaganiom wsparcia przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą. więcej >>

 • Upadłość przedsiębiorcy 07/07/2015

  Upadłość przedsiębiorcy

  Upadłość oznacza zakończenie działalności gospodarczej w szczególności wtedy gdy majątek zadłużonego przedsiębiorstwa nie wystarcza w zupełności na pokrycie zobowiązań. Dotyczy również ustawowego obowiązku gdy przedsiębiorca trwale utracił zdolność regulowania swoich zobowiązań. Przyczynia się to do eliminacji z gospodarki przedsiębiorstw które nie rokują na rynku gospodarczym a ich dalsze funkcjonowanie może prowadzić do alokacji środków produkcji. więcej >>

 • Status przedsiębiorcy zagranicznego 20/04/2015

  Status przedsiębiorcy zagranicznego

  W myśl ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca zagranicznym jest osoba zagraniczna wykonująca działalności gospodarcza na terenie Polski. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej ważne jest ustalenie przesłanek które decydują statusie przedsiębiorcy. więcej >>

 • Kontrola koncesjonowanej działalności gospodarczej  02/04/2015

  Kontrola koncesjonowanej działalności gospodarczej 

  Przedmiotem udzielenia koncesji  jest z reguły  rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej,  do której został upoważniony  przedsiębiorca. Zakres kontroli  obejmuje ocenę  czy przedsiębiorca  nie dokonał bezpodstawnego  roszczenia bądź zawężenia uprawnień  co do przedmiotu  i zakresu swojej  działalności. więcej >>

 • Rynek właściwy 03/12/2014

  Rynek właściwy

  Rynek właściwy może zobrazować czy występuje konkurencja, ponieważ pozwala na umiejscowienie konkurencji. Tym samym wyznaczenie granic rynku właściwego jest niezbędne przy określaniu czy dane zachowanie zmierza do ograniczenia konkurencji zarówno w przypadku porozumień, jak również w przypadku nadużywania pozycji dominującej. Pojęcie rynku pozwala na zidentyfikowanie konkurentów przedsiębiorcy, a zatem wskazanie podmiotów, które mogą zostać ograniczone przez zachowanie danego przedsiębiorcy. więcej >>

 • Umowy najmu w centrach handlowych cz. 1 14/04/2014

  Umowy najmu w centrach handlowych cz. 1

  Przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na lokowanie swoich firm w centrach handlowych korzystając z gotowego zaplecza infrastrukturalnego oraz marketingowego. Należy mieć na uwadze, że właściwie wynegocjowana umowa najmu będzie składała się na jeden z wielu istotnych elementów oddziaływujących na kondycję finansową naszej firmy, przekładając się w konsekwencji na ryzyko powodzenia całego przedsięwzięcia gospodarczego. więcej >>

 • Naruszenie dóbr osobistych w Internecie – analiza problematyki w odniesieniu do przedsiębiorcy cz. 3 17/02/2014

  Naruszenie dóbr osobistych w Internecie – analiza problematyki w odniesieniu do przedsiębiorcy cz. 3

  Prawo cywilne przewiduje szereg gwarancji umożliwiających skuteczną reakcję na dokonane naruszenie dóbr osobistych, w ramach których pokrzywdzony przedsiębiorca może domagać się nie tylko zaniechania naruszeń na przyszłość i usunięcia powstałych skutków, ale również może dochodzić zapłaty zadośćuczynienia za doznaną w wyniku naruszenia owych dóbr krzywdę a w sytuacji zaistnienia realnej szkody majątkowej – żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych. więcej >>

 • Ustawa śmieciowa – postrach przedsiębiorcy 30/01/2014

  Ustawa śmieciowa – postrach przedsiębiorcy

  Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, utytułowana przydomkiem „śmieciowa” weszła w życie 01 lipca 2013r., wzbudzając słuszne zainteresowanie ogółu. Kiedy wszyscy trąbią o segregacji odpadów, my zastanawiamy się w jakim zakresie ustawa obejmuje przedsiębiorców i co  z tego wynika. więcej >>

 • Naruszenie dóbr osobistych w Internecie – analiza problematyki w odniesieniu do przedsiębiorcy cz. 2 08/11/2013

  Naruszenie dóbr osobistych w Internecie – analiza problematyki w odniesieniu do przedsiębiorcy cz. 2

  Zgodnie z tym, co zostało podniesione w poprzednim artykule przedsiębiorca ma możliwość podjęcia obrony przed naruszeniem dóbr dobrego imienia, renomy, wizerunku firmy i innych dóbr zarówno  na gruncie prawa cywilnego jak i karnego. Każde z tych postępowań rządzi się odmiennymi prawami, inny też jest rozkład ciężaru dowodowego. Istnieje również możliwość podjęcia prawnej reakcji na gruncie niektórych ustaw szczególnych. więcej >>

 • Oddział i przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego 12/11/2012

  Oddział i przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego

  Przedsiębiorcy zagraniczni, którymi zgodnie z art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej są osoby zagraniczne wykonujące działalność gospodarczą za granicą oraz obywatele polscy wykonujący działalność gospodarczą za granicą, mogą prowadzić w Polsce tego typu działalność w formie oddziału lub przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego. więcej >>

 • Wzorzec umowy a umowa 17/07/2012

  Wzorzec umowy a umowa

  Wzorzec umowy, czyli inaczej Ogólne Warunki Umów to wydawane głownie przez przedsiębiorców i przez nich ustalone gotowe klauzule umowne. Kodeks Cywilny nazywa je: wzorami umów, regulaminami. Stosowane są obecnie powszechnie, m.in. w działalności usługowej w stosunku do innych przedsiębiorców jak tez konsumentów. Jak ich regulacje mają wpływ na umowę? więcej >>

 • Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca aby mógł otrzymać lub przedłużyć koncesje w prawie energetycznym? 18/06/2012

  Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca aby mógł otrzymać lub przedłużyć koncesje w prawie energetycznym?

  Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173 poz.1807) w art. 46 enumeratywnie wskazuje obszary objęte koncesją. Pkt. 3 przedmiotowego przepisu stanowi, iż działalność polegająca na wytwarzaniu przetwarzaniu, magazynowaniu, przesyłaniu, dystrybucji o obrotu paliwami i energią podlega reglamentacji prawnej. Powyższa ustawa reguluje w sposób ogólny problematykę koncesji. Szczegółowe kwestie regulowane są przez konkretne akty prawne. więcej >>

 • Umowa agencyjna 08/06/2012

  Umowa agencyjna

  Jest jedną z wielu umów unormowanych w kodeksie cywilnym, ma ona szczególny charakter ze względu na swą specyfikę. Umowa pomiędzy dwoma przedsiębiorcami (agentem i zlecającą firmą) służąca zawieraniu umów na rzecz lub w imieniu zlecającego przedsiębiorcy. więcej >>

 • Pomoc de minimis – zasady ogólne. 05/06/2012

  Pomoc de minimis – zasady ogólne.

  Unia Europejska stwarza wiele możliwości rozwoju przedsiębiorstw państw członkowskich. Pomoc publiczna, jaką jest pomoc de minimis, nie podlega notyfikacji (zawiadomieniu) Komisji Europejskiej. Jakich podmiotów prawa dotyczy i jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, ubiegający się o ten rodzaj pomocy publicznej? więcej >>

 • Umowy zawierane na odległość 12/04/2012

  Umowy zawierane na odległość

  Nie ulega wątpliwości, iż zawieranie umów na odległość staje się coraz bardziej popularne ze względu na wygodę jaką dają zarówno konsumentowi jak i przedsiębiorcy nowoczesne środki przekazu. Ten sposób został również przewidziany w polskim prawie. Warto wiedzieć, jakie obowiązki nakładają na przedsiębiorcę obecne przepisy. więcej >>

 • Zawieranie umów poza lokalem przedsiębiorstwa 11/04/2012

  Zawieranie umów poza lokalem przedsiębiorstwa

  Obecne natężenie w sferze zawierania umów oraz rozmaitość ich form stały się impulsem do uregulowania kwestii zawierania umów w miejscu innym niż lokal przedsiębiorstwa. Są one objęte nieco innym reżimem prawnym niż umowy zawierane miejscu przystosowanym zgodnie z przepisami do prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. więcej >>

 • Spółka cicha 14/03/2012

  Spółka cicha

  Kiedy przedsiębiorca boryka się z problemami finansowymi, zakłada dwa scenariusze: albo zaprosi do spółki inne osoby, albo pogodzi się z wizją bankructwa. Istnieje jednak „trzecia droga”: spółka cicha. To umowa nienazwana zawierana między przedsiębiorcą a wspólnikiem, na mocy której ten pierwszy otrzymuje zastrzyk gotówki, a jednocześnie nie traci kontroli nad swoją firmą, z kolei drugi partycypuje w zyskach przedsiębiorstwa. Idealne rozwiązanie? Przyjrzyjmy się! więcej >>

 • Jakie uprawnienia i obowiązki posiada przedsiębiorca w trakcie przeprowadzania kontroli? 12/03/2012

  Jakie uprawnienia i obowiązki posiada przedsiębiorca w trakcie przeprowadzania kontroli?

  Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. (t. j. Dz. U. 2010 Nr 173 poz. 1807) o swobodzie działalności gospodarczej (zwana dalej: usdg) w rozdziale V reguluje zagadnienia związane z kontrolą. Obok przepisów regulujących kwestie związane z uprawnieniami i obowiązkami organu kontrolnego znajdują się także uregulowania dotyczące uprawnień i obowiązków przedsiębiorcy w toku dokonywania czynności kontrolnych. Należy podkreślić, iż przepisy ustaw szczegółowych mogą modyfikować uregulowania zawarte w usdg. więcej >>

 • Przedsiębiorca reprezentowany per procura 02/03/2012

  Przedsiębiorca reprezentowany per procura

  Prokura jest szczególnego rodzaju pełnomocnictwem, uregulowanym w Kodeksie Cywilnym jako umocowanie do dokonywania czynności sądowych i pozasądowych, w imieniu i na rzecz przedsiębiorcy, podlegającemu wpisowi do rejestru przedsiębiorców. Każda czynność dokonana przez umocowanego, wywołuje bezpośrednie skutki w sferze prawnej mocodawcy, o ile mieści się w granicach pełnomocnictwa. więcej >>

 • Umowa składu 12/01/2012

  Umowa składu

  Trudno wyobrazić sobie prawidłowe funkcjonowanie handlu międzynarodowego bez umowy składu. Jej podstawową rolą gospodarczą jest umożliwienie przedsiębiorcy, który nie dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami, przechowanie oznaczonych rzeczy ruchomych. Umowa składu jest zawierana między przedsiębiorcą składowym a składającym, którym może być również podmiot nieprofesjonalny. więcej >>

 • Skutki śmierci przedsiębiorcy 22/12/2011

  Skutki śmierci przedsiębiorcy

  Zgodnie z artykułem 43 Kodeksu cywilnego, przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Śmierć przedsiębiorcy wywołuje określone skutki, kształtujące sytuację prawną prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa, różne w zależności od wybranej formy prawnej prowadzonej działalności. więcej >>

 • Forma wyrażenia zgody przez inwestora a odpowiedzialność solidarna względem podwykonawcy 22/12/2011

  Forma wyrażenia zgody przez inwestora a odpowiedzialność solidarna względem podwykonawcy

  Zgodnie z art. 647 z indeksem 1 k.c., w umowie o roboty budowlane zawartej między inwestorem a wykonawcą, strony ustalają zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców. Rozliczenie za wykonane prace budowlane następuje między inwestorem a wykonawcą, który jest zobowiązany do wynagrodzenia podwykonawców. W przypadku zaistnienia trudności w wyegzekwowaniu przez podwykonawcę należności od wykonawcy, może on żądać zapłaty również od inwestora. Warunkiem koniecznym do powstania odpowiedzialności solidarnej po stronie zarówno inwestora, jak i wykonawcy, jest wyrażenie zgody przez inwestora na pracę danego podwykonawcy. więcej >>

 • Zasady prawa firmowego 15/12/2011

  Zasady prawa firmowego

  Przedsiębiorca działa pod firmą. Przy tworzeniu firmy trzeba pamiętać o zasadach dotyczących tego zagadnienia. Jak wiadomo firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko, natomiast osoby prawnej-nazwa. Istnieją, jednak dodatkowe reguły, które spełniać powinna firma. więcej >>

 • Podstawowe zasady i funkcje prawa firmowego 13/12/2011

  Podstawowe zasady i funkcje prawa firmowego

  W języku potocznym sformułowanie „prowadzić firmę” oznacza „prowadzić przedsiębiorstwo”. Firma utożsamiana jest także z pojęciem „biznesu”. Natomiast według pierwszego znaczenia tego słowa firma to przedsiębiorstwo handlowe, usługowe lub przemysłowe (Internetowy Słownik Języka Polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/szukaj/firma, 18 października 2011 roku, g. 21:22) W języku prawnym firma jednak nie jest tożsama z przedsiębiorstwem. więcej >>

 • Nieuczciwe praktyki rynkowe. 08/12/2011

  Nieuczciwe praktyki rynkowe.

  Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej uznając, iż podejmowanie działań w celu zapewnienia wysokiego stopnia ochrony konsumentom jest obowiązkiem nałożonym już w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską, zdecydował o uchwaleniu dyrektywy 2005/29/WE z dnia 11 maja 2005 r. Dyrektywa ta legła u podstaw niedocenianej polskiej ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym ( DzU nr 171, poz. 1206, dalej Ustawa) więcej >>

 • Czy małoletni może być przedsiębiorcą? 16/11/2011

  Czy małoletni może być przedsiębiorcą?

  Jest to wiadome, że każda osoba o pełnej zdolności do czynności prawnych może stać się przedsiębiorcą. Czy jednak małoletni, jako osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, także może prowadzić własną działalność gospodarczą? więcej >>

 • Zasady prawa firmowego (cz.1) 15/11/2011

  Zasady prawa firmowego (cz.1)

  W odniesieniu do zasad tworzenie firmy wykształciło się tzw. prawo firmowe. Prawo firmowe to zespół norm wiążących się z tworzeniem, używaniem, rozporządzaniem i ochroną prawa do firmy. Prawo do firmy realizowane jest przez zasady: prawdziwości, jawności, jedności, ciągłości, wyłączności i niezbywalności więcej >>