Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: skarga do wsa

Artykuły

 • Przesłanki formalne wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego 05/12/2012

  Przesłanki formalne wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego

  Decyzje, postanowienia oraz inne akty, które szczegółowo zostały określone w art. 3 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi podlegają kontroli nie tylko w toku dwuinstancyjnego postępowania administracyjnego, ale także kontroli sądowoadministracyjnej. W niniejszym artykule omówione zostaną aspekty formalne związane z prawidłowym wniesieniem skargi do WSA. więcej >>

 • Dopuszczalność skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) na akty nieobjęte drogą postępowania administracyjnego 12/11/2010

  Dopuszczalność skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) na akty nieobjęte drogą postępowania administracyjnego

  Ustawodawca normując możliwość wdrożenia postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym postanowił uregulować bardzo szeroko zakres spraw, mogących być przedmiotem tej procedury sądowej. Zgodnie bowiem z art. 3 § 2 p.p.s.a. przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym mogą być zaskarżane zarówno akty podjęte w postępowaniu administracyjnym jak i akty nim nie objęte. więcej >>

 • Dopuszczalność skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) na akty podjęte w postępowaniu administracyjnym 12/11/2010

  Dopuszczalność skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) na akty podjęte w postępowaniu administracyjnym

  Możliwość wdrożenia postępowania sądowoadministracyjnego w celu kontroli prawidłowości wydania danego aktu podjętego w postępowaniu administracyjnym (decyzja, postanowienie oraz bezczynność) obwarowane jest szeregiem ograniczeń, do których należy przede wszystkim zaliczyć legitymację strony do złożenia skargi oraz tak zwaną przesłankę dopuszczalności, która stanowi temat niniejszych rozważań. więcej >>

 • Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego a wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) 12/11/2010

  Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego a wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA)

  Artykuł 52 § 1 ab initio Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, stanowiąc, iż skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, w jasny sposób rozstrzyga jaka zależność istnieje pomiędzy zażaleniem, odwołaniem i wnioskiem o ponowne rozpatrzenia sprawy (art. 52 § 2 p.p.s.a.) a zaskarżeniem danego aktu. Kwestią otwartą, biorąc pod uwagę jego brzmienie pozostaje zaś relacja pomiędzy wdrożeniem trybów nadzwyczajnych uregulowanych w Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego a dopuszczalnością skargi. więcej >>

 • Formalne wymagania wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) 12/11/2010

  Formalne wymagania wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA)

  Ustawodawca przyznając danemu podmiotowi legitymację do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego według warunków jej dopuszczalności, obarcza go jednocześnie obowiązkiem spełnienia określonych wymagań. Do wymagań formalnych skargi, potrzebnych do jej skutecznego złożenia zalicza się wymagania dotyczące: 1) treści i formy skargi; 2) terminu do wniesienia skargi; 3) trybu wniesienia skargi; 4) uiszczenia odpowiedniego wpisu do skargi. więcej >>

 • Ochrona indywidualnego interesu prawnego jako podstawa legitymacji jednostki do złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) 11/11/2010

  Ochrona indywidualnego interesu prawnego jako podstawa legitymacji jednostki do złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA)

  Legitymacja do złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, czyli mówiąc potocznie uprawnienie przyznane danemu podmiotowi, kreujące u niego możliwość wystąpienia przed sądem administracyjnym w roli podmiotu wszczynającego postępowanie, jest zawsze bezpośrednio związana z istnieniem jednego z ustawowo określonych stanów. Stany te, zwane w doktrynie konstrukcjami legitymacji zostały pośrednio określone w art. 50 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (p.p.s.a.) oraz w ustawach szczególnych. więcej >>