Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej cz. 2: konkurs ofert.

Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej cz. 2: konkurs ofert.

Tryb przeprowadzania konkursu

odstawą do przeprowadzenia konkursu ofert jest ogłoszenie zamieszczane przez Fundusz, a także powołanie przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Komisji.

Konkurs składa się z następujących części:

a. Jawnej– obejmującej czynności proceduralne, jak stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, otwarcie kopert z ofertami i przyjęcie do protokołu ewentualnych wyjaśnień czy oświadczeń oferentów.

b. Niejawnej– podczas której co do zasady dochodzi do wyboru jednej lub większej ilości ofert.

Jeżeli swoje oferty zgłosiło więcej niż dwóch świadczeniodawców, w części niejawnej Komisja jest ponadto obowiązana przeprowadzić z nimi negocjacje co do:

a. Liczby planowanych do udzielenia świadczeń

b. Ceny za udzielane świadczenia.

Są to jedyne kryteria, które podlegają negocjacjom. W toku konkursu może także nie dojść do wyboru żadnej oferty, jeżeli w opinii Komisji nie zapewniłoby to właściwego udzielania świadczeń.

Jeśli nie doszło do unieważnienia postępowania, Komisja ogłasza o jego rozstrzygnięciu w miejscu i terminie określonych w ogłoszeniu o konkursie ofert. Ogłoszenie zawiera podstawowe dane wybranego świadczeniodawcy, tj. nazwę (firmę), a także miejsce zamieszkania (siedzibę).

Kryteria wyboru oferty

Poza wyżej wymienionymi ceną i liczbą świadczeń opieki zdrowotnej, pod uwagę brane są następujące kryteria rozpatrywanych ofert:

a. Ciągłość udzielania świadczeń w innych rodzajach i zakresach- przykładowo placówka obejmująca kardiologię i kardiochirurgię

b. Kompleksowość i dostępność świadczeń- np. brak barier dla niepełnosprawnych, korzystne godziny otwarcia placówki,

c. Jakość udzielanych świadczeń

d. Kwalifikacje zatrudnionego personelu,

e. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

Wyżej wymienione czynniki są jedynymi, które mają wpływ na wybór najkorzystniejszej oferty. Za każde kryterium przyznawane są punkty, na podstawie których tworzy się następnie tzw. listę rankingową.

Oferta może zostać odrzucona przez Komisję z następujących powodów:

a. Została złożona po terminie,

b. Zawiera nieprawdziwe informacje,

c. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

d. Jeżeli świadczeniodawca złożył ofertę alternatywną,

e. Niespełniającą przepisów prawa, w tym warunków wymaganych od świadczeniodawców, a określonych przez Prezesa Funduszu.

Środki odwoławcze

Niezadowolonym z przeprowadzenia postępowania świadczeniodawcom służą środki odwoławcze i skarga do sądu administracyjnego. Środki odwoławcze obejmują:

a. protest

Pierwszym etapem jest złożenie umotywowanego protestu do Komisji w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. Jeżeli z treści protestu nie wynika, że jest on oczywiście bezzasadny, postępowanie na czas jego rozpatrzenia ulega zawieszeniu. Komisja ma 7 dni na rozpatrzenie środka odwoławczego i obowiązana jest do pisemnej odpowiedzi, w wypadku nieuwzględnienia protestu także do jej uzasadnienia. W wypadku pozytywnego załatwienia protestu, zaskarżona czynność zostaje powtórzona.

b. Odwołanie

Odwołanie przysługuje świadczeniodawcy na rozstrzygnięcie o wynikach postępowania. Wnosi się je do dyrektora wojewódzkiego oddziału Funduszu, również w terminie 7 dni od kwestionowanego rozstrzygnięcia. Na rozpatrzenie organ odwoławczy ma 7 dni i wydaje on decyzję administracyjną uwzględniającą lub oddalającą odwołanie.

W terminie 7 dni od otrzymania decyzji Dyrektora oddziału wojewódzkiego można złożyć odwołanie do Prezesa Funduszu. Świadczeniodawca jest zobligowany do wniesienia go za pośrednictwem właściwego dyrektora oddziału wojewódzkiego. Jest ono załatwiane w ciągu 30 dni, także poprzez wydanie decyzji administracyjnej w sprawie.

Ostatecznym krokiem w toku postępowania odwoławczego jest złożenie skargi od rozstrzygnięcia Prezesa Funduszu do właściwego sądu administracyjnego.

Zarówno protest jak i odwołanie złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Polecane

Najnowsze