Wniosek o wyłączenie z masy upadłości

Wniosek o wyłączenie z masy upadłości

Forma i treść wniosku

Wnioskowi o wyłączenie z masy należy nadać formę pisma procesowego, spełniającego wymogi formalne wynikające z przepisów k.p.c. Nadto wniosek winien zawierać:

1) dokładne określenie przedmiotu, którego wyłączenia się żąda;

2) wyraźne żądanie, by przedmiot ten został wyłączony z masy upadłości i wydany wnioskodawcy;

3) przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie wyłączenia przedmiotu z masy upadłości, to jest takich, które potwierdzają fakt, iż przedmiot ten nie należy do upadłego, oraz że wnioskodawcy przysługuje prawo do tego przedmiotu;

4) wskazanie dowodów na okoliczności, o których mowa w pkt 3).

Prekluzja dowodowa

Zgodnie z przepisem art. 73 ust. 1 ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze (dalej PrUpiN) we wniosku o wyłączenie z masy upadłości należy zgłosić wszelkie twierdzenia, zarzuty i dowody na ich poparcie pod rygorem utraty prawa powoływania ich w toku dalszego postępowania, chyba że powołanie ich we wniosku było niemożliwe. Przywołany przepis ustanawia tzw. prekluzję dowodową. Co do zasady w przypadku niepodania twierdzenia, zarzutu i dowodu w treści wniosku nie ma możliwości skorzystania z niego w toku dalszego postępowania. Wyjątkiem jest sytuacja, w której wnioskodawca nie miał możliwości powołania konkretnego twierdzenia, zarzutu czy dowodu, przy czym brak tej możliwości musi mieć charakter obiektywny. To wnioskodawca musi wykazać, że zaistniała obiektywna niemożność powołania jakiegoś faktu, zarzutu lub dowodu w treści wniosku o wyłączenie z masy upadłości.

Rozpoznanie wniosku

Do rozpoznania wniosku o wyłączenie z masy upadłości wyłącznie właściwym jest sędzia-komisarz. Sędzia-komisarz rozpoznaje wniosek o wyłączenie z masy upadłości po wysłuchaniu syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy. Sędzia-komisarz może wysłuchać także upadłego; może również przeprowadzić postępowanie dowodowe. Postępowanie w przedmiocie wyłączenia z masy upadłości winno wprawdzie trwać nie dłużej niż miesiąc (vide art. 73 ust. 2 PrUpiN), jednakże termin ten ma charakter wyłącznie instrukcyjny i jego przekroczenie nie wywołuje ujemnych skutków prawnych. Wniosek rozpoznawany jest na posiedzeniu niejawnym.

Orzeczenia sędziego-komisarza i środki ich zaskarżania

W przedmiocie wyłączenia z masy upadłości sędzia-komisarz orzeka postanowieniem.

Jeżeli wniosek o wyłączenie z masy upadłości sędzia-komisarz uzna za uzasadniony, wydaje postanowienie o wyłączeniu danego przedmiotu z masy upadłości. Postanowienie sędziego-komisarza o wyłączeniu z masy upadłości podlega obwieszczeniu. Zgodnie z przepisem art. 73 ust. 6 PrUpiN na postanowienie o wyłączeniu z masy upadłości przysługuje zażalenie upadłemu i wierzycielom. Kompetencja do wniesienia zażalenia na postanowienie w przedmiocie wyłączenia z masy upadłości przysługuje zarówno dłużnikowi, jak i każdemu z wierzycieli, wszyscy oni mogą mieć bowiem interes w tym, by określony przedmiot nie został wyłączony z masy upadłości.

W przypadku uznania wniosku o wyłączenie z masy upadłości za bezzasadny, sędzia-komisarz wydaje postanowienie o oddaleniu wniosku. Na postanowienie to zażalenie nie przysługuje. W takim przypadku wnioskodawca może dochodzić swych roszczeń w drodze powództwa o wyłączenie z masy upadłości w trybie przepis art. 74 PrUpiN.

Bez względu na to, czy postanowienie sędziego-komisarza orzeka o wyłączeniu z masy upadłości czy też oddala wniosek o wyłączenie, wymaga ono uzasadnienia.

Termin złożenia wniosku o wyłączenie z masy upadłości

Ustawodawca nie wprowadził żadnego terminu, w ciągu którego uprawniony może złożyć wniosek o wyłączenie z masy upadłości. Należy więc uznać, iż wystąpienie z przedmiotowym wnioskiem może nastąpić na każdym etapie postępowania upadłościowego, począwszy od dnia ogłoszenia upadłości, do dnia prawomocnego zakończenia albo umorzenia tego postępowania.

Bibliografia:

1. S. Gurgul, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz., C.H. BECK 2011

2. A. Jakubecki, F. Zedler, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz., wyd. III.

Polecane

Najnowsze