Zmniejszenie podstawy opodatkowania z tytułu wystawienia faktury korygującej

Zmniejszenie podstawy opodatkowania z tytułu wystawienia faktury korygującej

Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu wystawionych faktury korygujących zostało uregulowane w art. 29 ust 4a, 4b, 4c ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Ustawodawca uzależnił je od posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługi.

Obniżenie podstawy opodatkowania nastąpi w okresie w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał fakturę korygującą, jeżeli jej wystawca dostanie potwierdzenie przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej. Jeżeli potwierdzenie wpłynie do podatnika po terminie do złożenia deklaracji za dany okres rozliczeniowy, prawo do obniżenia podstawy opodatkowania przysługiwać mu będzie w okresie, w którym potwierdzenie otrzyma.

Przykład: podatnik wystawił fakturę korygującą 15 sierpnia, tego samego dnia została wysłana do nabywcy towaru bądź usługi, który otrzymał ją 24 sierpnia. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej podatnik otrzymał:

  1. 4 września, a więc przed terminem do złożenia deklaracji podatkowej – podatnik dokonuje obniżenia podstawy opodatkowania w deklaracji za sierpień;
  2. 26 września – podatnik obniży podstawę opodatkowania w deklaracji podatkowej za miesiąc wrzesień.

Ustawodawca nie określił formy w jakiej potwierdzenie ma mieć miejsce.

Warto zauważyć, że nie w każdym przypadku wystawienia faktury korygującej podatnik musi posiadać potwierdzenie odbioru faktury przez nabywcę. Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania bez posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przysługuje m.in. w przypadkach eksportu towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, dostawy towarów dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju, faktur korygujących wystawianych dla nabywców energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu przewodowego, czy chociażby usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych.

Otrzymanie potwierdzenia dostarczenia do nabywcy faktury korygującej nie jest również wymagane, jeżeli została ona wystawiona z uwagi na stwierdzenie pomyłki w kwocie podatku, bądź wykazania na fakturze pierwotnej kwoty podatku wyższej od faktycznie należnej.

Regulacje polskiego prawa podatkowego dotyczące możliwości obniżenia podstawy opodatkowania dopiero po otrzymaniu potwierdzenia odbioru przez nabywcę faktury korygującej budzą wiele kontrowersji i sporów. Podatnicy często uznają takie uregulowanie za krzywdzące, ponieważ potwierdzenia odbioru dostarczane są nieraz z duży opóźnieniem bądź w ogóle nie wracają do wystawców faktur korygujących. Organy podatkowe często uznają wskazane przepisy za niegodne z unijną zasadą neutralności i proporcjonalności.

Sprawę czy polskie przepisy są zgodne uregulowaniami unijnymi rozstrzygnie ETS.

Polecane

Najnowsze