Zwolnienie od kosztów sądowych w postaci opłaty z mocy ustawy

Zwolnienie od kosztów sądowych w postaci opłaty z mocy ustawy

Zwolnienie przedmiotowe od opłat sądowych reguluje przepis art. 94 ustawy o kosztach sądowych s sprawach cywilnych, który stanowi, że Skarb Państwa nie ma obowiązku uiszczania opłat. Zwolnienie Skarbu Państwa od kosztów sądowych nie jest pełne, gdyż nie obejmuje wydatków. odniesieniu do wydatków Skarb Państwa może ubiegać się o zwolnienie do kosztów sądowych na wniosek, przy czym w razie uwzględnienia takiego wniosku, w pełni znajdą zastosowanie reguły określone w art. 113 ust. 2 i 4 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (A. Daczyński, Komentarz do ustawy o kosztach sądowych w postępowaniu cywilnym [w:] J. Ignaczewski (red.), Koszty postępowań sądowych. Komentarz. Warszawa 2008).

Zwolnienie przedmiotowe reguluje także art. 95 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Nie pobiera się opłat od wniosku: o udzielenie zabezpieczenia, zgłoszonego w piśmie rozpoczynającym postępowanie, o przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka, o nadanie dziecku nazwiska, o przysposobienie dziecka, o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką,o przesłuchanie świadka testamentu ustnego, o otwarcie i ogłoszenie testamentu oraz o zwolnienie z obowiązków wykonawcy testamentu, będącego podstawą wszczęcia przez sąd postępowania z urzędu, a także od pism składanych sądowi opiekuńczemu w wykonaniu obowiązku wynikającego z ustawy albo nałożonego przez ten sąd,o odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt, o wpis w księdze wieczystej prawa własności uzyskanego na podstawie przekształcenia, o którym mowa w art. 1 ust. 1a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. Nr 175, poz. 1459 oraz z 2007 r. Nr 191, poz. 1371), pozwu o odszkodowanie, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela (Dz.U. Nr 233, poz. 1955), zażalenia na postanowienie sądu, którego przedmiotem jest odmowa zwolnienia od kosztów sądowych lub cofnięcie takiego zwolnienia oraz odmowa ustanowienia adwokata lub radcy prawnego lub ich odwołanie, zażalenia na postanowienie sądu dotyczące wysokości opłaty albo wysokości wydatków, skargi na orzeczenie referendarza sądowego w przedmiocie zwolnienia od kosztów sądowych, skargi na orzeczenie referendarza sądowego w przedmiocie odmowy ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, wniosku, zażalenia i apelacji nieletniego w postępowaniu w sprawach nieletnich.

Zwolnienie podmiotowe od kosztów sądowych reguluje przepis art. 96 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Nie mają obowiązku uiszczenia kosztów sądowych strona dochodząca ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa oraz roszczeń z tym związanych, strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych oraz strona pozwana w sprawie o obniżenie alimentów, strona wnosząca o uznanie postanowień umownych za niedozwolone, pracownik wnoszący powództwo lub strona wnosząca odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, z zastrzeżeniem art. 35 i 36 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, kurator wyznaczony przez sąd orzekający lub sąd opiekuńczy dla danej sprawy, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów w sprawach dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, inspektor pracy oraz związki zawodowe w sprawach z zakresu prawa pracy,strona w sprawach związanych z ochroną zdrowia psychicznego, strona, która została zwolniona od kosztów sądowych przez sąd – w zakresie przyznanego jej zwolnienia,powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów w sprawach dotyczących ochrony indywidualnych interesów konsumenta, strona dochodząca naprawienia szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego, o których mowa w dziale V ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947).

Polecane

Najnowsze