Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego na podstawie art. 54 Prawa budowlanego.

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane ( Dz.U. 2010, Nr 243, poz. 1623 ), do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i 57, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w formie decyzji.

Zgodnie z powołanym art. 54 Prawa budowlanego, zasadą jest możliwość przystąpienia do użytkowania legalnego ( wybudowanego na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę ) obiektu budowanego, po dokonaniu zawiadomienia właściwego organu ( zgodnie z art. 83 Prawa budowlanego – organem tym jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego ), jeżeli w terminie 21 dni  do dnia zawiadomienia organ ten nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji administracyjnej.

Konieczność uzyskania przed przystąpieniem do użytkowania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Zgodnie z art. 55 Prawa budowlanego – przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli:

1)    na wzniesienie obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii V, IX-XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII-XXX o których mowa w załączniku do ustawy Prawo budowlane, przy czym zgodnie z powołanym załącznikiem do ustawy decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wymaga m.in. przystąpienie do użytkowania obiektów sportu i rekreacji, budynki kultury i oświaty, budynku kultu religijnego, budynki służby zdrowia, budynki administracji publicznej, budynki mieszkalne nie będące budynkami jednorodzinnymi, budynki zakwaterowania turystycznego, budynki biurowe, budynki handlu, budynki przemysłowe, stacje paliw, place składowe, postojowe, obiekty mostowe, wolno stacje kominy i maszty, obiekty służące do korzystania za zasobów wodnych;

2)    zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust. 5  albo art. 51 ust. 4 Prawa budowlanego tj. w sytuacji gdy to organ nadzoru budowlanego  przyp. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wyda decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego;

3)    przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.

Dodatkowe warunki nałożone na inwestora w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Zgodnie z art. 56 ustawy Prawo budowlane – inwestor w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest obowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych organy:

1)    Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

2)    Państwowej Straży Pożarnej

– o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Organy te zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego projektem budowlanym.

Przy czym brak zajęcia stanowiska, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag.

Zawiadomienie o przystąpieniu do użytkowania – wykaz dokumentów.

Zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego  - do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:

1)    oryginał dziennika budowy;

2)    oświadczenie kierownika budowy: a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym  i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, b ) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;

3)    oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

4)    protokoły badań i sprawdzeń;

5)    inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;

6)    potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;

7)    kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, chyba że zgodnie z art. 5 ust. 7 Prawa budowlanego budynek nie wymaga uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

Do wniosku o pozwolenie na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w powołanym powyżej art. 56 Prawa budowlanego.

Kary za przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego z pominięciem powołanych regulacji.

Zgodnie z art. 57 ust. 7 Prawa budowlanego, w przypadku przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z naruszeniem powołanych powyżej art. 55 i 56. Prawa budowlanego, właściwy organ ( powiatowy inspektor nadzoru budowlanego ) wymierza karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego.

Grażyna Pielecka

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>