Skarga kasacyjna w postępowaniu administracyjnym

Skarga kasacyjna w postępowaniu administracyjnym

Legitymacja czynna

Środek odwoławczy wnieść mogą następujące podmioty:

a. Strona postępowania przed sądem administracyjnym,

b. Prokurator,

c. Rzecznik Praw Obywatelskich,

d. Rzecznik Praw Dziecka.

Należy pamiętać o obowiązującym w procedurze odwoławczej przymusie adwokacko- radcowskim. Od tej zasady odstępstwem jest sytuacja, gdy stroną, jej pełnomocnikiem lub przedstawicielem ustawowym jest sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych.

Orzeczenia podlegające zaskarżeniu

Aby móc wnieść skargę kasacyjną do NSA kwestionowane orzeczenie musi mieć postać prawomocnego wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny.

Na wniosek strony, NSA rozpoznaje również postanowienia WSA, które nie podlegały zaskarżeniu w drodze zażalenia, a miały wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.

Podstawy do wniesienia skargi

Przesłankami do wniesienia skargi kasacyjnej są:

a. Naruszenie prawa materialnego poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie;

b. Naruszenie przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy

Procedura

Poza wymaganiami przewidzianymi dla pisma w postępowaniu sądowym, skarga kasacyjna powinna zawierać następujące elementy:

a. Oznaczenie zaskarżonego orzeczenia;

b. Wskazanie, czy zaskarżenie następuje w całości czy w części,

c. Przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie,

d. Wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia lub zmiany.

Skargę należy wnieść w terminie 30 dni od doręczenia odpisu orzeczenia z uzasadnieniem do sądu, który wydał kwestionowany akt.

Jeżeli skarga wniesiona została po terminie, nie uzupełniono jej braków lub jest niedopuszczalna z innych przyczyn, wojewódzki sąd administracyjny odrzuci ją na posiedzeniu niejawnym. Jeżeli mimo przesłanek do odrzucenia, środek odwoławczy zostanie przekazany do NSA, to zostanie tam odrzucony w takiej samej procedurze lub nastąpi zwrot do WSA w celu usunięcia dostrzeżonych braków.

Rozstrzygnięcia

Co do zasady sąd odwoławczy rozpoznaje sprawę w granicach złożonej skargi, bierze jednak z urzędu pod uwagę nieważność postępowania. Dochodzi do niej w 6 wypadkach, m.in. gdy droga sądowa była niedopuszczalna, strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej, czy skład sądu orzekającego był sprzeczny z przepisami prawa. Katalog przesłanek nieważności zawiera art. 183 p.p.s.a.

W wyniku przeprowadzonego przez NSA postępowania dochodzi do następujących rozstrzygnięć:

a. Oddalenie skargi- jeżeli nie ma ona uzasadnionych podstaw lub mimo błędnego uzasadnienia orzeczenie odpowiada prawu,

b. Uchylenie orzeczenia w całości lub w części i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi, które je wydał (ewentualnie innemu)

c. Uchylenie orzeczenia i rozpoznanie skargi przez NSA- w wypadku naruszenia jedynie prawa materialnego i braku istotnych naruszeń przepisów postępowania

d. Uchylenie orzeczenia i odrzucenie skargi lub umorzenie postępowania – jeżeli przesłanki do odrzucenia skargi lub umorzenia postępowania zachodziły przed WSA

Sąd rozpoznający sprawę po przekazaniu musi orzekać w innym niż poprzednio składzie. Jeżeli nie jest to możliwe, dochodzi do przekazania innemu sądowi (pkt. b).

Polecane

Najnowsze