Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w ogólności cz. 1

Ciągły rozwój gospodarczy powoduje, że poziom inwestycji w obiekty budowlane nieustannie wzrasta. Przedsiębiorcy, ale również osoby fizyczne najpierw skupują nieruchomości gruntowe, by potem wybudować dom, czy siedzibę swojego przedsiębiorstwa. Jednakże, aby do tego doszło, muszą oni uzyskać pozwolenie na budowę. Należy zatem wnieść wniosek do odpowiedniego organu administracyjnego i cierpliwie czekać na wydanie decyzji. Przy czym podkreślenia wymaga fakt, że poniższe opracowanie nie dotyczy tematyki zgłoszenia budowy. Artykuł, w jego pierwszej odsłonie odpowie na pytanie co zawiera wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, kto może go zgłosić oraz gdzie się go wnosi.

W momencie, gdy inwestor zdecyduje się na wybudowanie konkretnego obiektu musi on złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Odnotować należy, iż nie jest to pierwsza czynność, którą musi podjąć inwestor w procesie budowlanym. Wcześniej bowiem musi on podjąć szereg innych czynności, których zwieńczeniem jest wspomniany wniosek. Otrzymując bowiem pozytywną decyzję o pozwoleniu na budowę, inwestor nie jest już skrępowany wstępnymi wymogami formalnymi i może rozpocząć swoją budowę.

Wymogi formalne wniosku

Wniosek stanowi oświadczenie woli inwestora, które skierowane jest do organu administracji architektoniczno-budowlanej. Zgodnie z przepisem art. 32 ust 4 Prawa budowlanego pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto złożył wniosek w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, o ile jest ona wymaga. Ponadto wniosek musi być złożony w okresie ważności pozwolenia wydawanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej bądź dyrektora właściwego urzędu morskiego w sprawach wznoszenia i wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich. Nadto inwestor musi złożyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Wskazać przede wszystkim należy co wniosek o wydanie pozwolenia na budowę powinien zawierać. Odpowiedzi należy szukać w przepisie art. 33 ust. 2 Prawa budowlanego. Głównym załącznikiem jest projekt budowlany, który należy złożyć w czterech egzemplarzach. Projekt należy wnieść łącznie ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których wymagają przepisy szczególne. Ponadto konieczne jest zaświadczenie, że osoba sporządzająca projekt ma wymagane przepisami prawa uprawnienia. Drugim z kolei, wymienianym przez ustawodawcę załącznikiem jest oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Kolejnym dokumentem, który należy dołączyć do wniosku jest decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, o ile jest ona wymagana w konkretnym przypadku. Ponadto, w zależności od charakteru obiektu budowlanego mogą być dołączane inne dokumenty, jak chociażby uzgodnienie z organem administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie chociażby przebiegu i charakterystyki technicznej dróg w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz usytuowanych na terenach zamkniętych i terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego. Jak wynika z powyższego do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć szereg różnych dokumentów i pozwoleń, które w zależności od charakteru budowanego obiektu decydują o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej

Wniosek o pozwolenie na budowę wnosi się do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, więc zasadnym jest wskazanie czym konkretnie są te organy. Jak stanowi art. 80 ust. 1 Prawa budowlanego, są to mianowicie: starosta, wojewoda i Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (GINB). Lwia część spraw, gdzie udział bierze organ administracji architektoniczno-budowlanej należy w pierwszej instancji do starosty. Należy podkreślić, iż starosta nie może w drodze porozumienia powierzyć przedmiotowej sprawy gminie. W przypadku, gdy starosta jest organem pierwszej instancji, organem odwoławczym jest wojewoda. Jednakże są również obiekty budowlane, dla których to wojewoda jest organem I instancji, a GINB organem odwoławczy. Jak stanowi przepis art. 82 ust. 3 Prawa budowlanego wojewoda jest organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji w sprawach obiektów i robót budowlanych, które usytuowane są na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego. Ponadto, gdy budowa dotyczy hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi, dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu - niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad - wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek. Wojewoda jako organ I instancji jest również właściwy odnośnie budów i robót budowlanych usytuowanych na obszarze kolejowym, lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, usytuowanych na terenach zamkniętych.

Piotr Jankowski

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>