Księgi Wieczyste i Krajowy Rejestr Karny po zmianach

Rejestry publiczne stanowią wykazy , ewidencję bądź spis służący do realizacji zadań publicznych, prowadzone są głownie przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisów prawnych. Szczególną cechą rejestrów jest przejecie , utrwalenie a także ujawnienie określonych informacji w celu wydania konkretnej decyzji, która prowadzi do powstania różnych skutków prawnych .Obecnie rejestry publiczne przechodzą modernizacje na podstawie procesów informatyzacji państwa , do rejestrów które zostały przekształcone zaliczamy min. Księgi Wieczyste oraz Krajowy Rejestr Karny.

Księgi wieczyste przedstawiają stan prawny nieruchomości ,przyczynia się to do ustalenia  prawa do nabycia  danej nieruchomości .Prowadzone są przez wydziały  ksiąg wieczystych  w sądach rejonowych  właściwych według miejsca położenia nieruchomości. Tworzy się je dla nieruchomości nie dla właściciela  czyli  jedna osoba może zostać wskazana  jako właściciel w kilku księgach wieczystych , ale prawo własności powinno zostać wskazane tylko w jednej księdze wieczystej .Strukturę ksiąg wieczystych reguluje ustawa z 6 lipca 1982 o księgach wieczystych i hipotece , oraz dodatkowo Rozporządzenie MS z 17 września 2001 w sprawie  prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów. Natomiast  KRK stanowi bazę danych osób karanych i podmiotów zbiorowych. Ustala czy sprawca dopuścił się przestępstwa po raz pierwszy i czy miał już wcześniej do czynienia z wymiarem sprawiedliwości. Dotychczasowa forma Krk i ksiąg wieczystych odbywała się na zasadzie   tradycyjnego dokumentu procedura uzyskania zaświadczenia lub  wpisu do księgi wieczystej zachowywała swój określony termin co przyczyniało się do wydłużenia postępowania. Prace związane z ulepszaniem działalności administracji przyczyniły się do  wprowadzenia usług  drogą elektroniczną obecnie Ministerstwo Sprawiedliwości  Na podstawie nowelizacji ustawy  regulujących  księgi wieczyste i Krk wprowadzono zmiany dotyczące dostępu do ksiąg wieczystych i zaświadczeń z KRK. Nowa regulacja została wprowadzona z dniem 1 lipca b.r, dotyczy zarówno wpisów z ksiąg wieczystych jak i zaświadczeń z Krk . W przypadku ksiąg wieczystych   po dokonaniu opłaty możemy pobrać ze strony internetowej plik  z odpisem księgi wieczystej , po wydruku ma moc dokumentu tak jak tradycyjny odpis. Umożliwia to także składanie wniosku o wydanie dokumentu drogą elektroniczną który następnie będzie przesłany przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych drogą pocztową.

Elektroniczna forma dokumentu pozwala na weryfikację za pośrednictwem systemu teleinformatycznego , jak również wydruk poprzedza fakt wydania przez Centralna Informacje Ksiąg Wieczystych  dokumentu w celu jego sprawdzenia czy treść nie uległa zmianie .Korzystanie ze elektronicznej księgi wieczystej  pozwala również na zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego .Notariusze, komornicy sądowi będą mogli w tej formie odszukać  dane nieruchomości i jej księgę wieczystą sugerując się różnymi kryteriami czyli adres, imię i nazwisko, czy chociażby PESEL.

Elektroniczny Krajowy Rejestr Karny to zapewnienie korzystania z lepszej usługi dla obywateli , przedsiębiorców i instytucji którzy uzyskują odpowiedzi z KRK przez Internet .Tradycyjna metoda poprzedzona jest złożeniem wniosku  w Biurze Informacji KRK lub Punktu Informacyjnego KRK .Dodatkowym atutem jest  obniżenie kosztów za wydanie zaświadczenia , które dotychczas kosztowało 50 zł , a za uzyskanie informacji o osobie 100 zł –teraz opłata została ustalona jako jedna wartość w obu przypadkach wydania dokumentu na kwotę 30 zł przy zachowaniu formy papierowej , w przypadku złożenia przez Internet 20 zł. Aby uzyskać zaświadczenie drogą elektroniczną należy założyć konto  osoby fizycznej lub instytucji na elektronicznej platformie usług . Logowanie następuje poprzez login i hasło , aby otrzymać zaświadczenie należy wypełnić stosowny formularz i opłacenie go przez platformę, podpis takiego formularza następuje przez elektroniczny podpis lub profil zaufania w ePUAP. Biuro Informacyjne  KRK sprawdza w bazie danych  osobę i udziela odpowiedzi na otrzymane zapytanie. Odbiorca w tym przypadku otrzyma  plik  w którym zapisany zostanie formularz zaświadczenia, który będzie mógł wydrukować. Elektroniczny KRK  umożliwia również instytucją  państwowym składanie zapytań  i uzyskanie dostępu do systemu. Doręczenie  za pośrednictwem systemu teleinformatycznego pismo uznaje się za doręczone na podstawie daty  wskazanej w elektronicznym potwierdzeniu  odbioru , jeżeli nie otrzymamy takiego potwierdzenia  należy uwzględnić  14 dni od daty umieszczenia pisma w systemie teleinformatycznym. Wszystkie dokumenty wydawane za pośrednictwem elektronicznych usług muszą być opatrzone elektronicznym podpisem osoby uprawnionej do jego wydania.

Angelika Marszałek

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>