Weksel in blanco

Weksel in blanco

Weksel in blanco

Weksel in blanco jest jednym z najdogodniejszych sposobów zabezpieczania umów w obrocie gospodarczym. Umożliwia zabezpieczenie wszelkich wierzytelności, których wysokość w chwili wystawienia weksla nie jest znana. By został uznany za dokument weksel powinien zawierać nazwę „weksel” w treści dokumentu oraz co najmniej bezwarunkowe polecenie zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej przez oznaczoną osobę (trasanta), termin i miejsce płatności, nazwisko osoby na rzecz której zapłata ma być dokonana, datę i miejsce wystawienia weksla wraz z podpisem wystawcy. Weksel, który nie zawiera terminu płatności jest płatny za okazaniem. Jeżeli w treści weksla nie zostało podane miejsce płatności, przyjmuje się, że jest on płatny w miejscu wskazanym obok nazwiska trasata. Weksel niezupełny (in blanco) zawiera co najmniej podpis wystawcy lub akceptanta i w takiej postaci składany jest drugiej stronie, która może weksel ten uzupełnić , w szczególności wpisać sumę wekslową i na tej podstawie dochodzić roszczenia przeciwko osobom podpisanym na wekslu.

Deklaracja wekslowa

Przy wręczaniu weksla in blanco strony stosunku wekslowego zawierają stosowne porozumienie. W porozumieniu wystawca weksla upoważnia remitenta do uzupełnienia weksla o brakujące elementy oraz określa warunki i zasady tego wypełnienia. Treścią tego porozumienie strony mogą objąć wszystkie elementy weksla bądź tylko niektóre z nich. Prawo wekslowe nie przewiduje szczególnej formy dla porozumień wekslowych. Mogą one być zaciągane zarówno w sposób dorozumiany, jak i wyraźny w formie deklaracji wekslowej. Jest nią pisemne upoważnienie do wypełnienia treści weksla, które określa: strony związane wekslem, przesłanki uzupełnienia weksla, sumę wekslową, treść ustawowych elementów weksla, tryb wzywania dłużnika do wykupu weksla, sposób postępowania po zakończeniu stosunku wekslowego. Z reguły taka deklaracja jest podpisywana przez będącego wystawcą weksla dłużnika ze stosunku podstawowego oraz wierzyciela. Nie wpłynie jednak na jej wadliwość, gdy zostanie podpisana wyłącznie przez wystawcę weksla.

Przenoszenie praw z weksla in blanco

Przenoszenie praw z weksla na osobę trzecią może nastąpić na zasadach cesji uregulowanej w kodeksie cywilnym, a jeżeli weksel nie zawiera klauzuli zakazującej indosowania wówczas może zostać zbyty przez indos. Z uwagi, że sytuacja ta nie może pogarszać sytuacji dłużnika – przysługują mu wszelkie zarzuty wobec nabywcy weksla, jakie miał wobec jego zbywcy.

Klauzule wekslowe

Dopuszczalne jest zawieranie w treści weksla in blanco tzw. klauzul wekslowych, a zatem dodatkowych postanowień modyfikujących treść zobowiązania wekslowego. Umieszczane są w interesie wierzyciela wekslowego, dłużnika wekslowego albo ich obu.
Wśród klauzul wekslowych należy wyróżnić:

• zakaz indosowania – zakaz zbywania weksla przez indos, klauzula taka odbiera wekslowi charakter obiegowy,
• weksel gwarancyjny – stosuje się ją gdy weksel został wręczony w celu zabezpieczenia jakiegoś zobowiązania,
• uzupełnienie weksla na podstawie deklaracji z dnia …… – stanowi ona dowód, że weksel pierwotnie był wystawiony jako weksel in blanco i sporządzono do niego deklaracje wekslową

Polecane

Najnowsze