Co może, a czego nie może zmieniać wypowiedzenie zmieniające?

Co może, a czego nie może zmieniać wypowiedzenie zmieniające?

Wypowiedzenie zmieniające może dotyczyć jedynie tych składników umowy o pracę, które zostały uznane za istotne bądź to przez samego ustawodawcę, bądź przez strony owego stosunku pracy. Składnikami takimi zgodnie z artykułem 42 k.p. są „warunki pracy i płacy”. Aby dowiedzieć się co zalicza się wg. ustawodawcy do warunków pracy należy zajrzeć do art. 29 k.p. Pamiętając, iż wymienione w tym artykule warunki mają jedynie charakter enumeratywny przeanalizujmy je dokładniej.

Zatem wypowiedzenie zmieniające może zmieniać:

a.) Rodzaj wykonywanej pracy. Rodzajem tym może być dane stanowisko, pełniona funkcja, wykonywany zawód. Może to być również opisowo określony zakres wykonywanych czynności.

b.) Miejsce wykonywania pracy. Takim miejscem może być dana fabryka, siedziba firmy, czyli krótko mówiąc punkt w którym wykonywana będzie praca.

c.) Wymiar czasu pracy. Wymiarem tym może być praca na cały, pół bądź nawet ćwierć etatu. Nie należy mylić go z rozkładem czasu pracy.

d.) Termin rozpoczęcia pracy. Dokładne określenie czasu rozpoczęcia przez pracownika wykonywanej pracy.

e.) Wynagrodzenie za pracę. Dotyczyć to będzie nie tylko wynagrodzenia zasadniczego, ale także wszelkich przysługujących pracownikowi dodatków. Dość istotne jest to, że wynagrodzenie zmieniające musi zostać dokonane nie tylko w przypadku pomniejszenia otrzymywanego przez pracownika wynagrodzenia, ale także w przypadku podwyższenia tego wynagrodzenia.

Wypowiedzenie zmieniające nie może natomiast zmieniać:

a.) Stron umowy. Nie można umową zmieniającą zmienić pracownika na innego, nie będącego uprzednio stroną stosunku pracy.

b.) Rodzaju zawartej umowy. Nie ma prawnej możliwości zmiany umowy zawartej na czas nieokreślony w umowę zawartą na czas określony bądź umowę zawartą na okres próbny.

c.) Czasu zawarcia umowy. Wypowiedzenie zmieniające nie może w swojej treści „przestawić” termin zawartej uprzednio umowy na wcześniejszy bądź późniejszy.

Podsumowując stwierdzić można, że wypowiedzenie zmieniające jest trybem zmiany podstawowych praw i obowiązków pracownika bez konieczności pozbawiania go miejsca pracy. Najczęściej wypowiedzenie to oznaczać będzie pogorszenie warunków zatrudnienia, jednakże nie zawsze musi tak być.

Polecane

Najnowsze