Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych jako składnik projektu budowlanego ( cz. I I )

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych jako składnik projektu budowlanego ( cz. I I )

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego określone w dokumentacji geologiczno – inżynierskiej

Zgodnie § 8 ust. 2  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania warunków posadawiania obiektów budowlanych ( Dz.U. z 1998, Nr 126, poz. 839 ) –  dla obiektów budowlanych wymagających wykonania robót geologicznych, zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii, poza dokumentacją geotechniczną należy wykonać dokumentację geologiczno-inżynierską, opracowaną zgodnie z odrębnymi przepisami.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze ( Dz. U. 2011, Nr 163, poz. 981 ) dokumentacja geologiczno – inżynierska zawiera w swej treści wyniki prac geologicznych wraz z ich interpretacją i uzasadnieniem.

Prace geologiczne

Powołana powyżej ustawa Prawo geologiczno – górnicze w art. 6 ust. pkt 8 stanowi, iż pracą geologiczną jest projektowanie i wykonywanie badań oraz innych czynności, w celu ustalenia budowy geologicznej kraju, a w szczególności poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin oraz wód podziemnych, określania warunków hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich, a także sporządzanie map i dokumentacji geologicznych oraz projektowanie i wykonywanie badań na potrzeby wykorzystania ciepła Ziemi lub korzystania z wód podziemnych, przy czym zgodnie z art. 79 w/w ustawy, prace geologiczne z zastosowaniem robót geologicznych (robotą geologiczną jest wykonywanie w ramach prac geologicznych wszelkich czynności poniżej powierzchni terenu, w tym przy użyciu środków strzałowych, a także likwidacja wyrobisk po tych czynnościach – art. 6 ust. 1 pkt 11 ustawy ), mogą być wykonywane tylko na podstawie projektu robót geologicznych.

Projekt robót geologicznyc

Projekt robót geologicznych określa w szczególności:

1)  cel zamierzonych robót oraz sposób jego osiągnięcia;

2)  rodzaj dokumentacji geologicznej mającej powstać w wyniku robót geologicznych;

3)  harmonogram robót geologicznych;

4) przestrzeń, w obrębie której mają być wykonywane roboty geologiczne;

5)  przedsięwzięcia konieczne ze względu na ochronę środowiska, w tym wód podziemnych, sposób likwidacji wyrobisk, otworów wiertniczych, rekultywacji gruntów, a także czynności mające na celu zapobieżenie szkodom powstałym wskutek wykonywania zamierzonych robót.

Projekt robót geologicznych podlega zatwierdzeniu w drodze decyzji administracyjnej przez organ administracji geologicznej.

Projekt przedkłada się do zatwierdzenia w 2 egzemplarzach.

Zatwierdza się go na czas oznaczony, nie dłuższy niż 5 lat, w zależności od zakresu i harmonogramu zamierzonych robót geologicznych.

Właściwemu organowi administracji geologicznej należy również zgłosić zamiar przystąpienia do rozpoczęcia wykonywania prac geologicznych.

Dokumentacja geologiczno – inżynierska

Zgodnie z art. 88. ust.1 Prawa geologicznego i górniczego wyniki prac geologicznych, wraz z ich interpretacją, określeniem stopnia osiągnięcia zamierzonego celu wraz z uzasadnieniem, przedstawia się w dokumentacji geologicznej.

Dokumentację geologiczno-inżynierską sporządza się w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby m.in. posadawiania obiektów budowlanych;

Dokumentacja geologiczno-inżynierska określa w szczególności:

1)  budowę geologiczną, warunki geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne podłoża budowlanego lub określonej przestrzeni;

2)  przydatność badanego terenu do realizacji zamierzonych przedsięwzięć;

3)  prognozę zmian w środowisku, które mogą powstać na skutek realizacji, funkcjonowania oraz likwidacji zamierzonych przedsięwzięć – jeżeli nie istnieje obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z odrębnymi przepisami.

Dokumentację geologiczno- inżynierską, przedkłada się właściwemu organowi administracji geologicznej w 4 egzemplarzach oraz w postaci dokumentu elektronicznego, który to organ zatwierdza ją w drodze decyzji administracyjnej.

Organy administracji geologicznej właściwie w sprawie zatwierdzenia projektu prac geologiczno – inżynierskich oraz dokumentacji geologiczno – inżynierskiej.

Zgodnie z art. 156 ust. 1 i 2 w zw. z art. 161 ust. 2 w/w ustawy organem administracji geologicznej właściwym w w/w sprawach administracyjnym jest starosta wykonujący określone zadania administracji geologicznej przy pomocy geologa powiatowego.

Polecane

Najnowsze