Katalog uprawnień nabywanych przez cesjonariusza

Katalog uprawnień nabywanych przez cesjonariusza

Wola stron

O zakresie uprawnień jakie przechodzą z cedenta na cesjonariusza rozstrzyga głównie wola stron, a zatem to z umowy przelewu wynika jakie prawa nabywa cesjonariusz. Strony bowiem mogą określić, czy na nabywcę przechodzi jedno, czy więcej uprawnień albo czy roszczenie o świadczenie podzielne przechodzi w całości bądź jedynie w części.

Miejsce spełnienia świadczenia

Jeżeli zbywca określił z dłużnikiem w umowie będącej podstawą przelewu miejsce spełnienia świadczenia, to obowiązuje ono również w odniesieniu do cesjonariusza i dłużnika. W przypadku natomiast, gdy miejsca nie określono i chodzi o świadczenie niepieniężne, to obowiązuje zasada z art. 494 § 1 zd. 1 KC, a więc zamieszkanie lub siedziba dłużnika. Natomiast w świetle art. 494 § 1 zd. 2 KC, jeżeli chodzi o świadczenie pieniężne, to miejscem jego spełnienia będzie miejsce zamieszkania bądź siedziba wierzyciela z chwili spełnienia świadczenia, przy czym umowa przelewu tych zasad nie zmienia. Ponadto samo wskazanie dłużnikowi przez wierzyciela rachunku bankowego, na który ma zapłacić, nie rozstrzyga o miejscu spełnienia świadczenia.

Wszelkie związane z wierzytelnością prawa

Ustawodawca expressis verbis wymienił roszczenie o zaległe odsetki (art. 509 § 2 in fine KC), które jednak roszczenie można wyłączyć, gdyż z chwilą powstania roszczenia o zaległe odsetki staje się ono roszczeniem samodzielnym i może być dochodzone niezależnie od samej wierzytelności.

Istnieje ponadto wiele innych praw, które automatycznie z przelewem wierzytelności przechodzą na cesjonariusza. Mowa między innymi o roszczeniach o zapłatę kary umownej, odstępnego czy roszczeniach o odszkodowanie za nienależyte wykonanie zobowiązania. Jednakże cesjonariusz nie nabywa praw, które przysługiwały cedentowi z mocy innych stosunków prawnych, niż ten, z którego wynika cedowana wierzytelność.

Podnosi się także, że uprawnieniami, które przechodzą wraz z cesją są wszelkie prawa akcesoryjne, służące zabezpieczeniu wierzytelności, a więc poręczenie, zastaw i hipoteka. Jednak ta kwestia jest mocno dyskusyjna i wymaga bardziej szczegółowego opracowania.

Polecane

Najnowsze