Istotne cechy umowy dostawy

Istotne cechy umowy dostawy

Uregulowanie Kodeksowe

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym umowa dostawy jest umową nazwaną. Zgodnie z art. 605 k. c. jest to zobowiązanie dostawcy do wytworzenia rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku i do ich dostarczenia częściami albo periodycznie oraz zobowiązanie się odbiorcy do odebrania tych rzeczy i zapłacenia ceny. Wskazując na cechy konstytutywne omawianej umowy jest to czynność prawna konsensualna, odpłatna, zobowiązująca, kauzalna i wzajemna. Bardzo często można się jednak spotkać z postulatem, że umowa dostawy ze względu na obowiązek wytworzenia i przekazania rzeczy przez dostawcę jest umową realną. Należy jednak ponad wszelką wątpliwość stwierdzić, że jest to umowa o charakterze konsensualnym. Przejście własności rzeczy z dostawcy na odbiorcę możliwe jest po wcześniejszym wytworzeniu rzeczy, jednak element ten wpływa jedynie na skutek rzeczowy tej umowy, nie zmieniając charakteru całej czynności.

Charakter odpłatny.

Umowa dostawy jest umową odpłatną, cena stanowi ekwiwalent wartości towarów, dlatego też umowę dostawy można nazwać ekwiwalentną. Warto jednak zaznaczyć, że cena nie zawsze obejmuje jedynie wartość przedmiotów i surowców, z których dostawca wytwarza przedmiot umowy, w jej skład wchodzi bardzo często również wynagrodzenie pracy dostawcy. Często jednak same surowce, materiały lub dokumentację techniczną dostarcza sam odbiorca, w takim przypadku ceną jest po prostu wynagrodzenie dla dostawcy- jak w umowie o dzieło. Takie warunki strony ustalają w treści umowy. To właśnie odpłatny charakter umowy konstytuuje umowę dostawy jako umowę wzajemną, w której obowiązki dostawcy odpowiadają obowiązkom odbiorcy.

Charakter zobowiązująco- rozporządzający.

Jeżeli zobowiązany dostawca wytworzy rzeczy oznaczone co do gatunku, to do osiągnięcia skutku rozporządzającego konieczne będzie dostarczenie tych towarów odbiorcy. Przyglądając się temu bliżej, obowiązek dostarczenia rzeczy przez dostawcę i obowiązek odebrania ich przez odbiorcę nie kwestionują cechy umowy, jako umowy o podwójnym skutku- zobowiązująco – rozporządzającym. A co za tym idzie nie jest konieczne zawieranie drugiej umowy po wytworzeniu rzeczy by odbiorca mógł uzyskać własność nad przedmiotami wytworzonymi w toku realizacji zawartej umowy.

Funkcjonowanie umowy dostawy w polskim obrocie gospodarczym.

W toku prac komisji kodyfikacyjnej, wprowadzającej zmiany Kodeksu Cywilnego powstało pytanie nad zasadnością utrzymania umowy dostawy w kodeksie jako umowy nazwanej. W obecnym stanie orzecznictwo dotyczące omawianej umowy jest bardzo skąpe, można by rzec, że to które jest dotyczy co do zasady umowy sprzedaży. Dlatego warto się zastanowić, czy uwzględniając przedmiot umowy, obowiązek dostarczenia rzeczy częściami czy wreszcie podmioty zawierające umowę należałoby pozostać przy zwykłej umowie sprzedaży, która w sposób wystarczający reguluje wszystkie wskazane kwestie. Abstrahując od wyżej wymienionych wątpliwości należy wskazać, że podstawową funkcją umowy dostawy jest związanie kontrahentów umową, która daje możliwość wpływu na przebieg produkcji rzeczy, która ma być dopiero wytworzona. Strony mogą umówić się tak, że odbiorca będzie miał prawo udzielać dostawcy wskazówek, kontrolować jego działania, co może skutkować umownymi postanowieniami umowy co do ograniczenia odpowiedzialności dostawcy, w związku ze znaczącym wpływem odbiorcy. Regulacja zawarta w art. 605 wskazuje na możliwość dostarczania produktów częściami lub w określonych w umowie odstępach czasu, ta możliwość stanowi novum w porównaniu z uregulowaniami dotyczącymi „standardowej” umowy sprzedaży.

Polecane

Najnowsze