Zawieszenie postępowania administracyjnego

Zawieszenie postępowania administracyjnego

Uwagi ogólne

Postępowanie administracyjne może zostać zawieszone na wniosek strony lub z urzędu przez organ. Przepisem szczególnym, przewidującym taki rodzaj rozstrzygnięcia, jest art. 62 ustawy z dnia 27.03.2007r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, określający jednocześnie szczegółowe warunki dla zawieszenia postępowania.

W trakcie zawieszenia postępowania organ administracji może podejmować czynności niezbędne w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu dla życia lub zdrowia ludzkiego albo poważnym szkodom dla interesu społecznego.

Zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów procesowych przewidzianych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

Zawieszenie postępowania z urzędu

Zgodnie z treścią art. 97 k.p.a., organ administracji zawiesza postępowanie z urzędu:

a. W razie śmierci co najmniej jednej ze stron, jeżeli wezwanie jej spadkobierców do udziału w postępowaniu nie jest możliwe i nie zachodzą okoliczności z art. 30 par. 5 k.p.a., a postępowanie nie podlega umorzeniu jako bezprzedmiotowe. Art. 30 par. 5 dotyczy spadków nieobjętych, w których sprawach jako strony działają osoby sprawujące zarząd masą spadkową, a w ich braku – kurator.

b. W razie śmierci przedstawiciela ustawowego strony,

c. W razie utraty przez stronę lub jej przedstawiciela ustawowego zdolności do czynności prawnych,

d. Gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd.

W przypadkach zawieszenia postępowania z przyczyn wymienionych w pkt. a,b,c organ zobligowany jest do podjęcia niezbędnych kroków celem usunięcia przeszkody.

Zawieszenie postępowania na wniosek

Alternatywną formą zawieszenia postępowania jest zainicjowane wnioskiem jednej ze stron, któremu pozostałe strony się nie sprzeciwiają, a nie zagraża to interesowi społecznemu. Istotnym jest, że uprawnioną do wystąpienia z takim wnioskiem jest jedynie strona, na której żądanie konkretne postępowanie zostało wszczęte.

Zagadnienie wstępne

Jedną z przyczyn zawieszenia postępowania z urzędu jest potrzeba uzyskania rozstrzygnięcia przez inny organ lub sąd. W takiej sytuacji jednocześnie z zawieszeniem organ występuje do właściwego organu lub sądu, albo wzywa stronę do podjęcia takich czynności. Ta może się jednak uchylić od żądania organu przez wykazanie, że już zwróciła się tego do organu czy sądu.

W przypadku niecierpiącym zwłoki – tj. gdy zawieszenie postępowania mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo poważną szkodę dla interesu społecznego, organ rozstrzygnie zagadnienie wstępne we własnym zakresie, załatwiając tym samym sprawę. Podobne skutki nastąpią, jeżeli strona mimo wezwania nie zwróciła się do właściwego sądu lub organu, albo gdy zawieszenie postępowania mogłoby spowodować niepowetowaną szkodę dla strony. W ostatnim przypadku, organ może uzależnić załatwienie postępowania od złożenia zabezpieczenia majątkowego przez stronę.

Podjęcie zawieszonego postępowania

W wypadku zawieszenia postępowania z urzędu, organ podejmuje zawieszone postępowanie na żądanie strony lub z urzędu, gdy przyczyna jego zawieszenia ustąpiła.

Gdy do zawieszenia doszło na wniosek stron, związane są one swoistym terminem do podjęcia postępowania. Mianowicie, jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia żadna ze stron nie zwróci się o jego podjęcie, ich wcześniejsze żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane. Organ obowiązany jest pouczyć o tym strony, których dotyczy owa sytuacja.

Forma zawieszenia postępowania

O zawieszeniu, podjęciu i odmowie podjęcia postępowania administracyjnego organ rozstrzyga w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie. W stosunku do stron istnieje obowiązek zawiadomienia co do zawieszenia i podjęcia postępowania.

Polecane

Najnowsze