Porozumienie administracyjne  

Porozumienie administracyjne  

Porozumienie administracyjne stanowi  czynność dwustronną lub wielostronną  z zakresu prawa administracyjnego .Dokonywane jest  przez podmioty  wykonujące administracje publiczną  , dążące do  zgodnych oświadczeń woli. Najważniejsza cechą  porozumienia jest  to aby jedna ze stron  była jednostka realizującą  funkcję administracji publicznej . Istotą jest tutaj  wspólne wykonanie  zadań  lub przekazanie zadań z jednego podmiotu na drugi .

Rozróżniamy  następujące  rodzaje porozumień :

– porozumienia międzygminne

– porozumienia powiatów

-porozumienia komunalne

-porozumienia o wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r.  zostały wprowadzone  porozumienia jako  forma współdziałania  administracji publicznej , dodatkową regulacją jest również ustawa  z 22 marca 1990 r. o terenowych organach administracji rządowej.

Prawny charakter  porozumienia  potwierdza  Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 27 września 1994r. zgodnie z którym  porozumienia zawarte w ustawie o samorządzie gminnym nie kwalifikują się do umów  cywilnoprawnych , ponieważ są to  formy publicznoprawne. W przypadku umów cywilnoprawnych   mogą być przekazywane zadania prywatnoprawne ale nie zadania publicznoprawne, których  przekazanie może  jedynie nastąpić  na podstawie porozumienia komunalnego . Przedmiotem porozumienia jest nie tylko przekazanie zadań ale również kompetencji  do ich wykonania  , ma to za zadanie ustalić  właściwość miejscową i rzeczową organów administracji publicznej  przy wykonaniu zadań . Sporną kwestią  w porozumieniach jest  fakt że  w drodze zawierania porozumienia nie można przenieść kompetencji  dotyczących wydawania  aktów prawa miejscowego , wyjątkiem mogą być  indywidualne akty  administracyjne. Dodatkowo nie można  przekazać kompetencji organu odwoławczego  ponieważ każde porozumienie  nie tworzy nowych  zadań  publicznych tylko  zmienia ich sposób  realizacji. Stronami porozumienia  z reguły są  jednostki samorządu terytorialnego  w myśl ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim  oraz ograny administracji rządowej  . Wyrok  Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 grudnia 1995 r. przedstawia cechy  porozumień , oraz określa strony jako  równorzędne  i niezależne podmioty  niepowiązane organizacyjnie  bez wywierania skutków pozycji dominującej.

Podstawowe cechy porozumienia to :

– rozmowy i negocjacje  pomiędzy stronami

– podjęcie uchwał  przez właściwe organy stanowiące stron

– zawierania porozumień  przez właściwe organy wykonawcze stron

– publikacja porozumień.

Treść porozumienia  ma charakter ustrojowy , oznacza że nie stosuję się konkretnie podstawy prawnej  do podejmowania  przez strony  działań . W myśl  art. 13 pkt6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych publikacja porozumień ma  znaczenie informacyjne , gwarancyjne  zapewniające  bezpieczny obrót prawny . Zawarcie porozumień wymaga  uprzedniej uchwały  organów stanowiących   o wyrażeniu zgody  na Zawracie porozumienia  i jego ogłoszenia. Porozumienia administracyjne stanowią  prawna formę działania  administracji podejmowaną w różnych zakresie , trybie  , powiązane z czynnościami  wywierającymi skutek prawny  lub czynnościami materialno – technicznymi. 

Polecane

Najnowsze