Kontrola koncesjonowanej działalności gospodarczej 

Kontrola koncesjonowanej działalności gospodarczej 

Nad wykonywaniem koncesji sprawowana jest kontrola przez organ koncesyjny. Stosowanymi kryteriami kontroli są kryteria legalności oraz zgodności ze stanem faktycznym. Postępowanie kontrolne jest w pewnym zakresie postępowaniem sformalizowanym i należy do kategorii postępowań administracyjnych. Regulowane jest przede wszystkim przepisami przewidzianymi w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej  oraz uzupełniane odpowiednio przepisami zawartymi w KPA.

W ustawie również  sformułowano pewne szczegółowe kryteria kontroli. Uczyniono to w sposób opisowy, tak aby możliwie szeroko zakreślić płaszczyznę oczekiwanych sfer zainteresowania koncesjonowaną działalnością gospodarczą ze strony organu kontrolującego.

Zgodnie z art. 57 USDG organ koncesyjny jest uprawniony do kontroli działalności gospodarczej w zakresie:
1) zgodności wykonywanej działalności z udzieloną koncesją;
2) przestrzegania warunków wykonywania działalności gospodarczej;
3) obronności lub bezpieczeństwa państwa, ochrony bezpieczeństwa lub dóbr osobistych obywateli.

Chcąc dokonać kontroli na podstawie pierwszego kryterium, należy poddać analizie treść decyzji koncesyjnej wydanej konkretnemu przedsiębiorcy. Treść ta przesądza o uprawnieniach koncesjonariusza i wyznacza pole jego dozwolonej aktywności. W zakreślonych w ten sposób granicach może on podejmować wszelkie działania i czynności, o ile nie są one zabronione przez prawo. Nie wolno mu jednak przekraczać ram limitowanych przez treść aktu administracyjnego, gdyż tego rodzaju działalność byłaby nielegalna, niemieszcząca się w zakresie wolności gospodarczej.

Drugie kryterium kontroli koncesjonowanej działalności gospodarczej odwołuje się do warunków wykonywania tej działalności. Pojęcie warunku ma w prawie administracyjnym wiele znaczeń. W poprzednim stanie prawnym kiedy obowiązywała ustawa prawo działalności gospodarczej ustawodawca precyzyjnie określił o jakie warunki chodzi. W nowej ustawie zrezygnowano z tego zabiegu.

Kolejne kryterium kontroli nie jest wewnętrznie jednorodne. Przede wszystkim takie pojęcia jak obronność czy bezpieczeństwo państwa są typowymi pojęciami nieoznaczonymi. Powoduje to swoiste trudności przy stosowaniu przez administrację tak zbudowanych przepisów. Przed organem koncesyjnym, kontrolującym działalność gospodarczą stoi zadanie rozpoznania i zidentyfikowania zagrożeń dla takich wartości, jak obronność i bezpieczeństwo państwa.

Istotne jest czy przedsiębiorca  któremu została udzielona koncesja w ogóle podjął działalność  gospodarcza i czy jest  zgodna z przedmiotem  jak i zakresem przydzielonych uprawnień koncesyjnych  na warunkach określonych przez organ koncesyjny.

Kompetencje organu  koncesyjnego  wiążą się nie tylko z udzieleniem , odmowa udzielenia czy też ograniczeniem zakresu koncesji  przedsiębiorcy ale także obejmuje uprawnienia  do kontroli tej działalności  w zakresie przewidzianym  w przepisach prawa a także   wiąze się z obowiązkiem  organu koncesyjnego   do ciągłej analizy   i ocen skutków  wynikających  z przyznania  koncesji przedsiębiorący,

Odrębnym zakresem kontroli  jest zbadanie    czy w wyniku  wykonania koncesji  nie powstaje zagrożenie dla obronności  lub bezpieczeństwa państwa  , oraz dóbr osobistych obywateli.

Polecane

Najnowsze