Wniosek o przywrócenie terminu

Wniosek o przywrócenie terminu

Instytucja przywrócenia terminu przewidziana w art. 58 i 59 k.p.a. jest instytucją prawa procesowego. Na podstawie tych przepisów mogą być przywracane terminy przewidziane przepisami należącymi do prawa procesowego, a nie prawa materialnego. Instytucja przywrócenia uchybionego terminu ma bowiem na celu usunięcie ujemnych następstw procesowych, wynikłych w następstwie uchybienia terminu procesowego (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 listopada 1994 roku, sygn. akt SA/Ka 1230/94, niepublikowany).

Zgodnie z art. 58 k.p.a. organ administracji publicznej jest obowiązany przywrócić termin, gdy zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki:

a) Uchybienie terminowi nastąpiło bez winy zainteresowanego i brak winy zostanie uprawdopodobniony. Wnoszący podanie (zainteresowany) musi uprawdopodobnić istnienie okoliczności, które spowodowały niemożność dokonania czynności w przewidzianym terminie. W prośbie o przywrócenie terminu zainteresowany powinien wykazać, że mimo całej staranności nie udało mu się zachować terminu. Wiąże się to z takimi sytuacjami, kiedy uchybienie terminu nastąpiło wskutek przeszkody, której strona nie mogła usunąć, nawet przy użyciu największego w danych warunkach ,,wysiłku’’.  Okolicznością wskazującą na brak winy osoby zainteresowanej w dochowaniu terminu jest m.in. nieprawidłowe doręczenie pisma, obłożna choroba uniemożliwiająca stronie działającej osobiście wniesienie odwołania, przerwa w komunikacji, nagła choroba, która nie pozwoliła na wyręczenie się inną osobą, powódź, pożar. Orzecznictwo sądowe wskazuje także na okoliczności, które nie mogą być przyczyną przywrócenia terminu, zaliczamy do nich m.in.: oczekiwanie na poradę radcy, zwolnienie od pracy, niemożność odnalezienia w terminie dokumentu, nieznajomość języka polskiego.

b) Zainteresowany złożył wniosek o przywrócenie terminu w ciągu siedmiu dni od ustania przyczyny uchybienia terminowi. Zakreślony termin 7-dniowy jest nieprzywracalny zgodnie z treścią art. 58 § 3 k.p.a.. Datą, od której należy liczyć ten termin, jest data uzyskania przez osobę zainteresowaną wiadomości o zdarzeniu powodującym rozpoczęcie biegu terminu. Jeśli zatem strona nie wiedziała o uchybieniu terminu, to termin do złożenia prośby o jego przywrócenie liczy się od uzyskania przez nią wiadomości o tym, że odwołanie zostało złożone z uchybieniem terminu (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 marca 2000 roku, sygn. akt I SA/Lu 1524/98).

c) Zainteresowany dopełnił czynności, dla której określony był termin jednocześnie ze złożeniem wniosku o przywrócenie terminu. Wnosząc prośbę o przywrócenie terminu, należy jednocześnie wraz z tą prośbą dokonać czynności, dla której przewidziany był uchybiony termin. Niespełnienie tego obowiązku skutkuje odmową przywrócenia terminu.

Ponadto należy dodać, iż w sprawie przywrócenia terminu organ administracji publicznej nie może działać z urzędu. Może to uczynić jedynie na wyraźną prośbę zainteresowanego. Sama prośba jest pismem procesowym, do którego stosuje się przepisy o podaniach. Powinna zatem zawierać elementy wskazane w art. 63 § 2 i 3 k.p.a.

Polecane

Najnowsze