Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – podstawowe regulacje.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – podstawowe regulacje.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako wyraz polityki przestrzennej gminy.

Gmina jest samorządowym podmiotem polityki przestrzennej. Polityka ta realizowana jest poprzez działania planistyczne gminy jak i decyzje administracyjne związane z gospodarowaniem przestrzenią. Podstawowym założeniem polityki przestrzennej gminy jest to, że zagospodarowanie przestrzenne należy do zadań własnych gminy. Za zadania własne gminy traktowane są natomiast te, określone w przepisach ustaw samorządowych, w tym w ustawie z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym. Tak więc, według art. 7 ust.1 ustawy gminnej zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Do zadań tych możemy zaliczyć w szczególności sprawy związane z ładem przestrzennym, przez który należy rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymogi funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne (art. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Cel ten realizowany jest m.in. poprzez stanowienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako akt prawa miejscowego.

Art. 14 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi, iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest nie tylko aktem planistycznym, ale także aktem prawa miejscowego. Akty prawa miejscowego zgodnie z art. 87§2 Konstytucji RP są źródłami prawa powszechnie obowiązującego na obszarze działań organów, które je ustanowiły. Dlatego też należy podkreślić, że zapisy na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego mają moc powszechnie obowiązującą. Miejscowy plan jest konkretyzacją koncepcji zawartych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ale tylko on może być podstawą do wydawania decyzji związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym w tym m. in. decyzji o warunkach zabudowy. Wynika to z wymogów procedury administracyjnej stanowiących o tym, iż podstawą każdej decyzji administracyjnej jest przepis prawa powszechnie obowiązującego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest zatem istotnym źródłem informacji dla samej gminy jak i dla inwestorów – jego zapisy decydują, m. in. o tym czy konkretna nieruchomość gruntowa może być zabudowana czy też nie.  Stanowi on w głównej mierze podstawę do ustanawiania miejsca realizacji inwestycji budowlanej czy rozwiązań urbanistycznych czy architektoniczno-budowlanych.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego może obejmować cały obszar gminy a także jego część, jednak należy wskazać, iż przepisy ustawy nie ustalają minimalnej ani maksymalnej powierzchni gminy, która może zostać objęta miejscowym planem.  Określone są w nim granice wydzielonych terenów oraz przeznaczenie tych terenów na konkretne cele gospodarcze i społeczne z uwzględnieniem topograficznego ukształtowania obszaru gminy objętego planem. Nie sporządza się go jednak dla terenów zamkniętych (z wyłączeniem terenów zamkniętych ustalanych przez ministra właściwego do spraw transportu).

Podsumowując należy wskazać, iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowym aktem planistycznych gminy, wyrażającym główne założenia polityki przestrzennej gminy oraz będący aktem prawa miejscowego obowiązuje na obszarze jednostki samorządowej, która go sporządziła. Co do zasady jego sporządzenie jest fakultatywne, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów szczególnych.

 

Bibliografia:

1) Zygmunt Niewiadomski, Krzysztof Jaroszyński , dr Anna Szmytt , Łukasz Złakowsk, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz., wyd. C.H. Beck, wydanie 5, 2009 r.

Polecane

Najnowsze