O co może wnosić pracownik w odwołaniu od wypowiedzenia?

O co może wnosić pracownik w odwołaniu od wypowiedzenia?

Bezskuteczność wypowiedzenia lub przywrócenie do pracy

Pracownik może żądać uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, jeżeli jeszcze nie minął okres wypowiedzenia lub przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach, jeżeli umowa uległa rozwiązaniu. Możliwość taką ma jednak wyłącznie pracownik zatrudniony na czas nieokreślony. Podstawą takiego żądania może być naruszenie przepisów Kodeksu pracy dotyczących wypowiadania umowy o pracę.

Sąd nie może orzec alternatywnie do żądania pozwu w przypadku pracowników, którym wypowiedziano umowę o pracę na czas nieokreślony pomimo okresu ochronnego obejmującego nie więcej niż 4 lata jakie pozostały do osiągnięcia przez pracownika wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku, w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy oraz w innych sytuacjach określonych w przepisach szczególnych dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę. Cytowany artykuł 45 § 3 Kodeksu pracy nie ma jednak zastosowania w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Wówczas możliwe jest orzeczenie przez sąd odszkodowania, pomimo że pracownik zaliczony do jednej z wymienionych grup wnosił o przywrócenie do pracy.

Odszkodowanie

Nie zawsze orzeczenie sądu o przywróceniu do pracy byłoby możliwe lub celowe. Stanie się tak zwłaszcza w przypadku osób na kierowniczych stanowiskach, które popadły w uniemożliwiający współpracę konflikt z przełożonym czy reorganizacji zakładu pracy po wypowiedzeniu umowy danemu pracownikowi. W takich sytuacjach, pomimo że pracownik o to nie wnosił, możliwe jest orzeczenie przez sąd odszkodowania dla zwolnionego pracownika.

Żądanie odszkodowania może być alternatywą dla żądania uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy w przypadku wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony. Jest również jedyną możliwością w przypadku pracownika zatrudnionego na czas określony czy na okres próbny.

Wysokość odszkodowania wynosi minimalnie równowartość wynagrodzenia za okres dwóch tygodni i maksymalnie za okres trzech miesięcy. Odszkodowanie nie może być jednak niższe od wynagrodzenia, jakie przysługuje pracownikowi za okres wypowiedzenia. Pracownik podaje w pozwie o jakiej wysokości odszkodowanie wnosi poprzez podanie wartości przedmiotu sporu.

Polecane

Najnowsze