Obowiązki w podatku u źródła (UPDOP)

Obowiązki w podatku u źródła (UPDOP)

Podmioty dokonujące wypłaty należności objętych podatkiem u źródła na gruncie przepisów podatkowych stają się płatnikami. W związku z tym są zobowiązani do obliczenia, pobrania oraz wpłacenia na rzecz właściwego urzędu skarbowego podatku według stawki wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wpłata podatku powinna nastąpić w terminie do 7.go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek.

Dodatkowo na płatniku ciąży obowiązek przesłania podatnikowi informacji o wysokości pobranego podatku. Informacja powinna zostać przesłana w terminie przekazania kwoty podatku. Poza tym płatnik przesyła podatnikowi i właściwemu urzędowi skarbowemu informację o dokonanych wypłatach i pobranym podatku. Termin na jest przekazanie upływa z końcem trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wypłaty należności. W tym przypadku właściwymi formularzami są IFT-2/IFT-2R. W sytuacji, gdy płatnik zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, w/w informacja powinna zostać przekazana do dnia zaprzestania działalności.

Zupełnie niezależnie od powyższego płatnik ma obowiązek przesłania w terminie do 14 dni od otrzymania pisemnego wniosku podatnika informacji o dokonanych wpłatach i pobranym podatku. Informacja ta powinna być przesłana zarówno do wnioskodawcy, jak i do właściwego urzędu skarbowego.

Zgodnie z art. 26a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podmioty dokonujące wypłat należności zobowiązane są do złożenia właściwej deklaracji. Do końca 2009 roku obowiązującym formularzem był druk CIT-10R, zaś od początku 2010 roku obowiązuje wzór CIT-10Z.

Polecane

Najnowsze