Ochrona konsumenta w świetle nowych regulacji prawnych 

Ochrona konsumenta w świetle nowych regulacji prawnych 

Zgodnie z przepisami  Kodeksu Cywilnego ustala się że konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej ale niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą .Jest uważany za jednego z uczestników rynku. Konstytucja RP stanowi że konsumentem  jest osoba która nabywa towar na własny rachunek. Podmiotem chroniącym   prawa konsumenta  jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta , który bezpośrednio  zajmuje się ochroną zbiorowych interesów konsumentów , poprzez przeciwdziałanie  nieuczciwym praktykom rynkowym. Prawa konsumenta  dotyczą min. Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  wynikającego ze sprzedaży  towarów zagrażających  życiu , a także  dostępu do informacji  o produkcie  , jego cenie , przeznaczeniu  i warunkach gwarancji   oraz  dochodzenia roszczeń w razie reklamacji towaru. Istniejące w polskim prawie przepisy  określające zakres ochrony konsumenta odwołują się do ustawy  o ochronie  niektórych  praw konsumenta(…)z dnia  2 marca 2000r. która określa procedurę  zawierania  umowy  poza lokalem przedsiębiorcy  , czy też umów na odległość. Obecne zmiany  dotyczące przepisów  ochrony konsumentów skierowane zostały   do kupujących poza lokalem przedsiębiorcy . Dodatkowo rozszerzono definicje konsumenta  , w myśl  art. 22 1 §2 Kodeksu Cywilnego uznaje się za konsumenta osobę fizyczna dokonuje czynności  związanej  prowadzoną działalnością gospodarczą która działa w celu  całkowicie niezwiązanym z dana działalnością którą wykonują. Istotne znaczenie w zmianie obowiązujących  przepisów prawnych  będzie również  wydłużony  termin  zwrotu  zakupionego towaru .Termin ten określa się jako  14 –dniowy w szczególności  odnosi się do  umowy  zawieranej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy  .Ustawodawca  zwraca również  uwagę na  regulacje dotyczącą odstąpienia  od umowy  , gdzie to klient   ponosi koszt  odesłania towaru jeśli został  o tym  odpowiednio poinformowany . W przypadku sytuacji związanych z naprawą  , wymianą itp.  Uprawnienia te będą przysługiwać konsumentom tylko z tytułu  zakupu wadliwego towaru .To konsument  będzie decydował   z której  możliwości  skorzysta , natomiast  klient  będzie korzystał z rękojmi . Zmiany dotyczące  obowiązku informacyjnego   przedsiębiorstwa , mają zostać jasno  i rzetelnie  poinformowani , ponadto  sprzedawca  będzie musiał  zadbać o to  żeby klient  w trakcie dokonywania  zakupu  płatnej usługi lub  towaru określił  sposób zapłaty. Jeżeli dokonamy zakupu  na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy  informacje  takie powinny być przekazane na piśmie lub an trwałym nośniku , tak aby  bezpośrednio  dotyczyły umowy .Gdy  sprzedawca nie zachowa  tej formy  zostanie ukarany karą grzywny . Ustawa wprowadzi również zakaz pobierania wyższych  kosztów za wybór określonego sposobu zapłaty oraz za kontakt telefoniczny, czyli przedsiębiorca  nie będzie mógł  obciążyć  konsumentów wyższymi kosztami niż te które sam poniesie . Nowelizacja ustawy  została wdrążona do obiegu prawnego  na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw konsumentów ,zmieniająca poprzednio  uznawane Dyrektywy  z zakresu ochrony konsumentów. Nowe regulacje prawne  o ochronie konsumentów  będą obowiązywały w całej Unii Europejskiej , moment wejścia w życie  uchyli  dotychczasowo obowiązujące ustawy takie jak : o sprzedaży  konsumenckiej i ochronie niektórych praw konsumentów  oraz o odpowiedzialności za szkody  wyrządzone przez produkt niebezpieczny .

Polecane

Najnowsze