Szczególne warunki sprzedaży konsumenckiej – odpowiedzialność sprzedawcy

Szczególne warunki sprzedaży konsumenckiej – odpowiedzialność sprzedawcy

DOMNIEMANIE ZGODNOŚcI TOWARU Z UMOWĄ

W przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości towaru konsumpcyjnego domniemywa się, że jest on zgodny z umową, jeżeli odpowiada podanemu przez sprzedawcę opisowi lub ma cechy okazanej kupującemu próbki albo wzoru. Co więcej można uznać jego zgodność w sytuacji, gdy nadaje się do celu określonego przez kupującego przy zawarciu umowy. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w której sprzedawca zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia towaru.

W pozostałych sytuacjach, gdy nie uzgodniono indywidualnie tych właściwości, domniemywa się zgodność, jeżeli towar konsumpcyjny nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany oraz gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju. Takie samo domniemanie przyjmuje się, gdy towar odpowiada oczekiwaniom dotyczącym towaru tego rodzaju, opartym na składanych publicznie zapewnieniach sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela. W ostatnim przypadku uwzględnia się w szczególności zapewnienia, wyrażone w oznakowaniu towaru lub reklamie, odnoszące się do właściwości towaru, w tym także terminu, w jakim towar ma je zachować.

Za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, poza wymienionymi sytuacjami, można uznać również nieprawidłowość w jego zamontowaniu i uruchomieniu. Po pierwsze w sytuacji, gdy czynności te są wykonywane w ramach umowy sprzedaży przez sprzedawcę lub przez inną osobę, ale tylko wówczas gdy sprzedawca ponosi za nią odpowiedzialność. Po drugie, jeżeli montowania i uruchamiania towaru dokonuje osobiście kupujący według instrukcji otrzymanej przy sprzedaży.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY

Sprzedawca może uwolnić się od odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową. Nie odpowiada on wobec kupującego, gdy w chwili zawarcia umowy wiedział on o tej niezgodności lub powinien był wiedzieć, rozsądnie oceniając sytuację. Ponadto sprzedawca nie odpowiada za niezgodność, która wynikła z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez kupującego.

Polecane

Najnowsze