Treść świadectwa pracy

Treść świadectwa pracy

Z Kodeksu pracy…

Artykuł 97 § 2 Kodeksu pracy wymienia wśród informacji jakie należy zawrzeć w świadectwie pracy takie dane jak: okres i rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowiska. Pracodawca ma obowiązek wyszczególnić nie tylko stanowisko zajmowane w chwili rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, ale i poprzednie stanowiska i rodzaje pracy wykonywane przez pracownika w określonym przedziale czasowym.

Niezwykle istotnym elementem świadectwa pracy jest podanie trybu rozwiązania stosunku pracy albo okoliczności jego wygaśnięcia. Pracodawca może podać jedynie podstawę prawną, natomiast jeśli w danej sytuacji musiał on podać przyczynę rozwiązania stosunku pracy czy przytoczyć konkretne okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, powinien on przytoczyć je również w świadectwie pracy. Informacja ta ma bowiem znaczenie nie tylko dla poszukującego pracy, ale i dla pracodawcy chcącego zatrudnić daną osobę.

W świadectwie pracy musi być zawarta informacja na temat zajęć egzekucyjnych części wynagrodzenia.

Zgodnie z żądaniem pracownika pracodawca powinien zamieścić informację na temat wysokości i składników wynagrodzenia oraz informacje o kwalifikacjach uzyskanych przez pracownika.

Artykuł 97 Kodeksu pracy wskazuje ogólnie na potrzebę umieszczenia w świadectwie pracy informacji niezbędnych dla ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego.

…i z rozporządzenia

Szczegółowo informacje, jakie należy zawrzeć w świadectwie pracy celem ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i z ubezpieczenia społecznego, wymienia Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania i jego nowelizacje.

Do informacji takich należy:

1)wymiar czasu pracy pracownika w trakcie trwania stosunku pracy,

2)podstawa prawna rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy,

3)urlopu wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,

4)wykorzystanie dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy,

5)należności ze stosunku pracy uznanych i niezaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku, z powodu braku środków finansowych

6)okres korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawa prawna jego udzielenia,

7)wykorzystany urlop wypoczynkowy

8)liczba dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,

9)wykorzystanie w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, zwolnienia od pracy przysługującego pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat,

10) okres, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników,

11) okres odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych,

12) okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,

13) okresy nieskładkowe, przypadające w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty,

14) inne dane, które są zamieszczane na żądanie pracownika

Polecane

Najnowsze