Opłata abonamentowa RTV

Opłata abonamentowa RTV

Opłata abonamentowa RTV

Coraz więcej słyszy się w telewizji o tym, że należy regularnie uiszczać opłatę abonamentową za posiadanie odbiornika radiowo telewizyjnego. Wiele osób zastanawia się z czego wynika ten obowiązek, gdzie znajduje się podstawa prawna i jakie grożą konsekwencje za nieuiszczanie tej opłaty. Poniższy artykuł ma odpowiedzieć na poszczególne pytania. 

Z czego wynika opłata abonamentowa?

Kwestie związane z opłatą abonamentową uregulowane zostały w ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. opłata abonamentowa. Powyższa ustawa określa zarówno sposób uiszczania opłaty, jej wysokość oraz podmiotowy katalog zwolnień.

Od czego tak naprawdę płaci się opłatę abonamentową?

Opłata abonamentowa pobierana jest od używania odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych. Powyższa ustawa tworzy tak zwane domniemanie z którego wynika, że każda osoba posiadająca sprawny odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny umożliwiający odbiór używa go choćby tego nie czyniła. Opłatę nalicza się od każdego odbiornika z zastrzeżeniem, że jedna opłata pobierana jest od osób fizycznych pozostających w wspólnym gospodarstwie domowym, oraz od podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami, niezależnie do ilości posiadanych odbiorników.

Kto jest zwolniony od opłaty abonamentowej?

Zgodnie z art. 4 ustawy zwolnione są następujące osoby:

1)   osoby, co do których orzeczono o:

a)  zaliczeniu do I grupy inwalidów lub

b)  całkowitej niezdolności do pracy, lub

c)  znacznym stopniu niepełnosprawności,lub

d)  trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,

2)   osoby, które ukończyły 75 lat;

3)   osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu emerytalno-rentowego;

4)   osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2.000 Hz o natężeniu od 80 dB);

5)   osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 %;

6)    osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;

7)   osoby:

a)  które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społeczne

b)  spełniające kryteria dochodowe,

c)  bezrobotne,

d)  posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego,

e)  posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego.

Osoby zwolnione na podstawie przepisów ustawy zobowiązane są przedłożyć w placówce operatora publicznego stosowne oświadczenie i dokumenty potwierdzające podstawę zwolnienia.

Co gdy nie zapłacimy opłaty abonamentowej?

Gdy posiadamy odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny i nie zapłacimy należnej opłaty abonamentowej, zostaną naliczone odsetki jak dla zaległości podatkowych. W razie dalszej zwłoki należność pieniężna zostanie wyegzekwowana w drodze egzekucji zgodnie z przepisami o egzekucji w administracji.

Warto nadmienić iż fakt niezapłacenia opłaty abonamentowej jak również użytkowanie odbiornika bez wymaganej rejestracji ujawniane są najczęściej w drodze kontroli. W razie stwierdzenia użytkowania odbiornika bez wymaganej rejestracji zostanie naliczona opłata w wysokości trzydziestokrotności miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu ustalenia użytkowania.

Polecane

Najnowsze