Poprawne korygowanie faktur sprzedażowych

Poprawne korygowanie faktur sprzedażowych

Z uwagi na cele faktury istotnym jest, aby zawierała ona prawidłowe dane dotyczące zarówno podmiotu, jak i przedmiotu transakcji oraz jej wartości. Dlatego też w sytuacji, gdy w fakturę wkradnie się błąd koniecznym jest jego skorygowanie. W rozporządzeniu z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie m.in. wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 ze zm.), ustawodawca przewidział możliwość korygowania faktur zarówno przez sprzedawcę towaru lub usługi, jak i ich nabywcę.

Dokumentami służącymi korygowaniu błędów znajdującymi się na fakturach są:

 1. faktura korygująca – wystawiana przez sprzedawcę towaru lub usługi;
 2. nota korygująca – wystawiana przez nabywcę towaru lub usługi;

Faktura korekta wystawiana jest przez sprzedawcę w przypadku udzielenia rabatów wymienionych w art. 29 ust 4 ustawy o podatku od towarów i usług, czyli bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont, zwrotu sprzedawcy towarów, zwrotu nabywcy kwot nienależnych, zaliczek przedpłat, zadatków bądź rat , które podlegają opodatkowaniu. Wystawiona w takiej sytuacji faktura korekta powinna zawierać co najmniej:

 1. nr kolejny oraz datę wystawienia faktury korekty;
 2. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca
  1. dane nabywcy i sprzedawcy,
  2. NIP,
  3. numer faktury korygowanej,
  4. dzień/miesiąc rok wystawienia faktury korygowanej,
  5. nazwę usługi lub towaru objętego rabatem,
 3. kwotę i rodzaj udzielonego rabatu;
 4. kwotę zmniejszenia podatku należnego;
 5. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 6. miarę i ilośc sprzedanych towarów lub zakres wykonanej usługi;
 7. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku – wartość sprzedaży netto.

Wystawienie faktury korekty następuję również w przypadku podwyższenia ceny towaru już po wystawieniu faktury, w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce bądź kwocie podatku VAT lub w jakiejkolwiek innej pozycji na fakturze. Użycie przez ustawodawcę zwrotu „jakichkolwiek” umożliwia zastosowanie faktury korekty do wszelkich pomyłek stwierdzonych na fakturze w celu doprowadzenia do potwierdzenia faktycznie zaistniałego zdarzenia gospodarczego.

W przypadku faktury korekty dotyczącej podwyższenia ceny powinna ona zawierać co najmniej:

 1. nr kolejny oraz datę wystawienia faktury korekty;
 2. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca
 3. a. dane nabywcy i sprzedawcy,
  1. NIP,
  2. numer faktury korygowanej,
  3. dzień/miesiąc rok wystawienia faktury korygowanej,
  4. nazwę usługi lub towaru objętego podwyższeniem ceny,
 4. kwotę podwyższenia bez podatku;
 5. kwotę podwyższenia podatku należnego;
 6. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 7. miarę i ilośc sprzedanych towarów lub zakres wykonanej usługi;
 8. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku – wartość sprzedaży netto.

W przypadku korygowania pozostałych wskazanych pomyłek faktura korekta powinna zawierać następujące dane:

 1. nr kolejny oraz datę wystawienia faktury korekty;
 2. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca
  1. dane nabywcy i sprzedawcy,
  2. NIP,
  3. numer faktury korygowanej,
  4. dzień/miesiąc rok wystawienia faktury korygowanej,
 3. kwoty podane w omyłkowej wartości;
 4. kwoty podane w prawidłowej wartości.

We wskazanej powyżej sytuacji najczęściej podaje się stan przed i po korekcie.

Faktury korekty wystawiane są w dwóch egzemplarzach opatrzonych oprócz wyrazów „FAKTURA KOREKTA” lub „FAKTURA KORYGUJĄCA” wyrazami „ORYGINAŁ” i „KOPIA”.

Nota korygująca jest dokumentem umożliwiającym nabywcy danego towaru lub usługi korygowanie błędów znajdujących się na fakturze lub na fakturze korekcie. Zakres możliwej do skorygowania treści jest jednak mniejszy w porównaniu do faktury korygującej i obejmuje:

 1. dane dotyczące nabywcy i dostawcy;
 2. numer identyfikacji podatkowej;
 3. numer faktury;
 4. dzień/miesiąc/ rok wystawienia faktury;
 5. dzień/miesiąc/ rok sprzedaży, jeżeli jest różny od daty wystawienia faktury;
 6. nazwę i rodzaj towaru lub usługi.

Istotnym jest, że tego typu dokument służy jedynie korygowaniu błędów formalnych, nie mających istotnego znaczenia dla nabytych wcześniej praw czy chociażby rozliczeń. Uniemożliwia to korygowanie danych, które zmieniać będą podmioty uczestniczące w transakcji lub przedmiot samej transakcji. Dla przykładu nota korygująca nie może zmienić nabywcy z Jana Kowalskiego na Firmę X. Podobnie będzie w sytuacji, gdy nabywca towaru poprzez wystawienie noty korygującej będzie chciał zmienić np. numer PKWiU wskazany przez sprzedawcę jako właściwy dla danej transakcji. Takie działanie wpłynąć może na prawo do odliczenia naliczonego na fakturze podatku.

Nota korygująca wystawiana jest w dwóch egzemplarzach, które wysyłane są wystawcy faktury. Wystawca akceptując treść noty, potwierdza ją podpisem osoby uprawnionej do wystawiania faktur bądź faktur korygujących i odsyła do nabywcy towaru jej jeden egzemplarz.

Podstawa prawna:

DZ. U. Nr 212, poz. 1337 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów I usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów I usług

Polecane

Najnowsze