Porozumienia zawieszające

Porozumienia zawieszające

W kodeksie pracy wymienione są 3 rodzaje porozumień zawieszających. Pierwsze wymienia art. 9¹ – o zawieszeniu stosowania zakładowych przepisów prawa pracy. Zakładowe przepisy prawa pracy to akty, które ustala pracodawca samodzielnie lub w porozumieniu z organizacjami związkowymi, np. układy zbiorowe pracy, regulaminy, statuty. By doszło do zawieszenia stosowania zakładowych przepisów prawa pracy muszą istnieć konkretne przesłanki. Ustawodawca wymaga by było to uzasadnione sytuacją finansową pracodawcy. Porozumienie zawiera pracodawca i organizacja związkowa, która reprezentuje pracownikom danego zakładu. Czas, na jaki można zawiesić stosowanie zakładowych przepisów wynosi maksymalnie 3 lata. Pracodawca ma obowiązek przekazania powyższego porozumienia Okręgowemu Inspektorowi Pracy. Drugim rodzajem jest porozumienie z art. 23¹ª. Dotyczy sytuacji, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników lub, gdy dany zakład nie jest objęty układem zbiorowym pracy. Pracodawca może wtedy zawrzeć porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę. Mimo to nie można stosować mniej korzystnych warunków niż przewiduje kodeks pracy lub akty wykonawcze kodeksu pracy. Np. jeśli pracodawca w umowach o pracę z pracownikami ustalił wynagrodzenie o wysokości 1700 zł, to porozumieniu wynagrodzenie może ulec obniżeniu, ale tylko do 1500 zł, gdyż powszechnie obowiązujące przepisy ustalają minimalne wynagrodzenie na 1500 zł. Porozumienia nie mogą być mniej korzystne niż kodeks pracy. Związane jest to z zasadą uprzywilejowania pracownika. Porozumienie to również musi być zgłoszone do Okręgowego Inspektora Pracy i nie może obowiązywać dłużej niż 3 lata. Trzecim porozumieniem jest porozumienie zawieszające układ zbiorowy pracy. Tak jak w powyższych porozumieniach przesłanką do jego zawarcia jest sytuacja finansowa pracodawcy. Jednakże podmiotami, które porozumienie mogą zawrzeć są strony układu. W taki sposób można zawiesić na maksymalnie 3 lata stosowanie układu zakładowego lub ponadzakładowego. Porozumienie to musi zostać zarejestrowane tak jak układ zbiorowy, a więc jeśli porozumienie zawiesza stosowanie układu zakładowego to rejestru dokonuje Okręgowy Inspektor Pracy, a jeśli ponadzakładowego to Minister właściwy do spraw pracy.

Polecane

Najnowsze