Procedura uproszczona w imporcie towarów – art. 33a

Procedura uproszczona w imporcie towarów – art. 33a

Procedura uproszczona, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit b lub c Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, znalazła swoje odzwierciedlenie w art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług. Aby podatnik mógł skorzystać z procedury uproszczonej musi spełnić określone ustawowo warunki.

Towary muszą zostać objęte procedurą uproszczoną wymienioną w przytoczonym wyżej artykule Rozporządzenia Rady, w której okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Procedury uproszczone, o których mowa to uproszczone zgłoszenie celne oraz wpis do odpowiedniego rejestru.

Podatnik zobowiązany jest do przedstawienia naczelnikowi urzędu celnego, przed którym dokonuje formalności związanych z importem, dokumentów wydanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu takich jak: zaświadczenia o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego. Wskazany wymóg uważa się za spełniony również w przypadku złożenia przez podatnika oświadczeń o tej same treści. Warto jednak zwrócić uwagę, że takie oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Ustawowym wymogiem jest aby złożone oświadczenie zawierało klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”, celem zastąpienia pouczenia organu o odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań.

Do kwietnia 2011 roku podatnik zobowiązany był również do przedstawienia zabezpieczenia w kwocie odpowiadającej wartości podatku, który ma być rozliczony w deklaracji. Rozwiązanie to sprawiało, że procedura uproszczona stawała się mało opłacalna podatnikom. Pomimo faktu, że podatnik nie dokonywał wpłaty podatku na rzecz urzędu celnego musiał jednak przedstawić organom jego zabezpieczenie.

Na podatniku ciąży również obowiązek poinformowania naczelnika urzędu celnego oraz naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rozpoczęcia rozliczania podatku według zasad procedury uproszczonej, bądź rezygnacji z takiego rozliczenia, przed początkiem okresu rozliczeniowego, którym podatnik rozpocznie jej stosowanie bądź z niej rezygnuje.

Zupełnie nowym obowiązkiem nałożonym na podatników nowelizacją ustawy, która weszła w życie w kwietniu 2011r. jest obowiązek sprawozdawczości. W terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy podatnicy zobowiązani są do przedstawienia organowi celnemu dokumentów, które potwierdzą rozliczenie podatku należnego z tytułu importu w deklaracji. Termin ten jest nie podlega przywróceniu a jego niedochowanie powoduje, że podatnik traci prawo do rozliczenia podatku na zasadach wynikających z procedury uproszczonej. Dotyczy to kwoty podatku należnego z tytułu importu, którą podatnik miał rozliczyć w deklaracji. Nie dotyczy to całości podatku należnego z tytułu importu, a jedynie tej części co do której podatnik nie dochował nałożonego na niego obowiązku. W związku z utratą tego prawa podatnik zobowiązany jest do zapłaty na rachunek urzędu celnego kwoty podatku wraz z odsetkami.

W sytuacji, gdy podatnik zapłacił organowi celnemu podatek należny z tytułu importu z uwagi na niedochowanie wymogu przedstawienia właściwych dokumentów oraz wykazał kwotę podatku w deklaracji VAT ma prawo korekty kwoty podatku. Korekta następuje w deklaracji za okres, w którym podatnik dokonał wpłaty podatku na rachunek urzędu celnego.

Niedochowanie czteromiesięcznego okresu na przedstawienie dokumentów do urzędu celnego może rodzić również inne niekorzystne skutki. Otóż naczelnik urzędu celnego może wydać decyzję, w której pozbawi podatnika prawa korzystania z rozliczenia na zasadach procedury uproszczonej na okres 36 miesięcy. Okres ten rozpoczyna się od następującego po miesiącu doręczenia decyzji okresu rozliczeniowego.

Należy zauważyć, że decyzja ma charakter fakultatywny. Częstotliwość z jaką podatnik nie dochowuje ustawowego terminu może okazać się nieistotna w porównaniu do ilości oraz wielkości transakcji rozliczanych zgodnie z procedurą uproszczoną. Oczywiści istotnym jest aby niedochowanie terminu nie było spowodowane świadomym działaniem lub zaniedbaniem podatnika.

Polecane

Najnowsze